Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 179/KH-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 24 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2015

 

          Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-VKS ngày 27/01/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015.

          Để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2015 với những nội dung trọng tâm sau:

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu trọng tâm Ngành, Quốc hội giao, gắn với  yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địaphương.

          - Kiểm tra, đánh giá kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó cần chú ý:

          + Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự: Tập trung kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Việc phê chuẩn, áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các lệnh, quyết định trong hoạt động điều tra; các vụ án và bị can đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra (chú ý đến các trường hợp đình chỉ vì không phạm tội và đình chỉ do miễn trách nhiệm hình sự). Việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Việc ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, xử lý và phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

          + Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự: Chú trọng kiểm tra việc đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, nhất là chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Công tác kiểm sát hoạt động xét xử, các bản án, quyết định của Tòa án. Việc phát hiện, tổng hợp vi phạm và ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục; thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 của Viện trưởng VKSND tối cao. Các trường hợp phải thay đổi, rút quyết định truy tố hoặc xét xử khác với quan điểm của Viện kiểm sát; Viện kiểm sát truy tố bị Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; án sơ thẩm bị Tòa cấp phúc thẩm tuyên sửa, hủy; việc gửi bản án, Quyết định cho Viện kiểm sát cấp trên. Công tác phối hợp, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và hướng dẫn, chỉ đạo, rút kinh nghiệm sau phiên tòa.

          + Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: Hoạt động kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam và cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự; làm rõ nguyên nhân các trường hợp bị tạm giữ hình sự sau chuyển xử lý hành chính, các trường hợp trốn, chết, phạm tội mới trong nhà tạm giữ, trại tạm giam hoặc trại giam và các trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Kiểm sát việc ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án; các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù; việc kiểm sát và báo cáo tình hình phạm nhân ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam, việc quản lý và kết quả truy bắt số bị án phạt tù đang bỏ trốn hoặc áp giải số bị án có điều kiện, không tự nguyện thi hành. Công tác kiểm sát việc quản lý, giáo dục thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Việc tổ chức thực hiện định số 556/QĐ-VKSTC-V9 của VKSND tối cao  về việc tạm thời giao bổ sung nhiệm vụ.

          + Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Kiểm sát việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự; việc thụ lý, phân loại điều kiện thi hành án; việc trả lại đơn, hoãn, tạm đình chỉ và cưỡng chế thi hành án; kiểm sát việc thu, chi tiền thi hành án; hoạt động kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan thi hành án dân sự. Việc phối hợp với cơ quan Thi hành án cùng cấp nhằm nâng cao tỉ lệ số việc giải quyết, số tiền được thi hành xong. Rà soát các bản án, các quyết định tuyên không rõ, khó thi hành án để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục. Việc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

          + Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật: Việc thực hiện Chỉ thị 04/CT–VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 về nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm về dân sự, hành chính Quyết định số 556/QĐ-VKSTC-V9 của VKSND tối cao về thực hiện nhiệm vụ Kiểm sát về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát ND tối cao. Nắm tình hình vi phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục. Công tác phối hợp, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và hướng dẫn, chỉ đạo, rút kinh nghiệm sau phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên. 

          + Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Ngành về tiếp công dân; việc phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án cùng cấp, trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

          + Các biện pháp đã tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; phát hiện, xử lý, kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa chung.

          - Kiểm tra công tác xây dựng Ngành, trong đó tập trung:

        + Kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V9 ngày 12/12/2014 về việc triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/KH-VKSTC ngày 05/6/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong Ngành. Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Ngành về công tác tổ chức cán bộ; việc rà soát, điều chỉnh, chuyển đổi vị trí công tác; việc tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức thực hiện việc tự đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          + Các biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Viện kiểm sát các cấp: Việc ban hành hệ thống các quy chế nghiệp vụ, quy chế nội vụ; xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trong các lĩnh vực công tác. Việc lựa chọn, đăng ký, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; việc thỉnh thị và trả lời thỉnh thị; kiểm tra việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; công tác thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác văn phòng.

2. Hình thức kiểm tra: Đoàn tiến hành trực tiếp kiểm tra tại tất cả Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố. Các phòngnghiệp vụ Viện tỉnh tự tiến hành kiểm tra, báo cáo kết quả cho Đoàn (Đoàn chỉ tiến hành trực tiếp kiểm tra khi thấy cần thiết).

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau:

- Đồng chí: Châu văn Thơi – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn;

          - Đồng chí: Bùi Văn Đằng – Chánh Văn phòng – Phó đoàn, kiêm thư ký;

          - Đồng chí: Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng phòng 1, Thành viên;

          - Đồng chí: Nguyễn Văn Điền – Trưởng phòng 2, Thành viên;

          - Đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn – Trưởng phòng 3, Thành viên;

          - Đồng chí: Nguyễn Văn Thật – Trưởng phòng 4, Thành viên;

          - Đồng chí: Phạm Văn Chánh – Phó Trưởng phòng 5, Thành viên;

- Đồng chí: Huỳnh Văn Út – Trưởng phòng 10, Thành viên;

          - Đồng chí: Đặng Văn Hùng – Trưởng phòng 12, Thành viên;

          - Đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng phòng Tổ chức-Khiếu tố, Thành viên;

          - Đồng chí: Phạm Văn Cường – Trưởng phòng TK và CNTT, Thành viên.

          2. Trưởng đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm phân công các thành viên và có quyền trưng dụng kiểm sát viên trung cấp hoặc chuyên viên khác tham gia kiểm tra, nhằm bảo đảm thực hiện đạt yêu cầu về nội dung đã đề ra. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra phải có kết luận bằng văn bản.

III. THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thời điểm lấy số liệu báo cáo

* Đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố:Từ ngày 01/12/2014 đến ngày được kiểm tra;

* Đối với các Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh: Từ ngày 01/12/2014 cho đến 30/10/2015 (Báo cáo có ở Văn phòng Viện tỉnh trước ngày 07/11/2015).

2. Thời gian tiến hành trực tiếp kiểm tra: Bắt đầu từ Quý II, kết thúc Quý III năm 2015 (ngày kiểm tra cụ thể từng đơn vị Đoàn kiểm tra sẽ thông báo trước ít nhất 03 ngày).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra khi nhận được thông báo kiểm tra, phải chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo và hồ sơ, sổ sách để giúp Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:                                              - Văn phòng Viện KSND tối cao (để b/c);

- Thanh tra VKSND tối  cao (để b/c);  

- Lãnh đạo viện;

- Các đồng chí đoàn kiểm tra;

- Các phòng trực thuộc;

- Viện kiểm sát các huyện, thành phố;

- Lưu: VT.                              

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đoàn Hoàng Đệ