Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

Số: 159/VKS-VP

V/v báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Bến Tre, ngày 10  tháng 02 năm 2015
 
 
 

                        

                              Kính gửi:   - Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

                                               - Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

 

Để thực hiện đúng yêu cầu của ngành về báo cáo tình hình trước, trong và sau tết. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Về báo cáo tình hình trước, trong và sau tết

1. Báo cáo của các đơn vị gồm 02 phần: Báo cáo công tác tuần theo định kỳ và báo cáo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC của VKS tối cao (gửi kèm theo).

2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 11/02 đến ngày 24/02/2015.

         3. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của các đơn vị có ở Văn phòng tổng hợp chậm nhất lúc 09 giờ, ngày 24/02/2015.

II. Về báo cáo kết quả hoạt động kiểm sát tháng 02 và chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 03/2015, nhằm phục vụ cho họp giao ban tháng 02 với cấp huyện; các phòng trực thuộc báo cáo lần 1 gửi về Văn phòng tổng hợp chậm nhất ngày 14/02/2015. Sau tết các phòng trực thuộc báo cáo bổ sung lần 2 về Văn phòng tổng hợp chậm nhất ngày 24/02/2015.

          Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định./.

  

Nơi nhận:

- LĐV (để báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (đã ký)

 

Bùi Văn Đằng