Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 10  tháng 02 năm 2015 VKSND tối cao ban hành công văn số: 460/VKSTC-VP về việc báo cáo công tác tuần dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng để các đơn vị  triển khai thực hiện.
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
Số: 460/VKSTC-VP
V/v báo cáo công tác tuần dịp
Tết Nguyên đán năm 2015
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 10  tháng 02 năm 2015
 
 
           Kính gửi:   - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
                           - Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
                           - VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Theo Thông báo số 4274/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ lao động và Thương binh xã hội, thì thời gian cơ quan Nhà nước được nghỉ Tết Nguyên đán là 09 ngày, kể từ ngày 15/2 đến 23/2/2015. Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác của Ngành, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo công tác trong dịp Tết âm lịch, VKSND tối cao yêu cầu  các đơn vị:

1. Xây dựng 01 báo cáo tuần, thời điểm lấy số liệu trong 02 tuần, từ chiều thứ Tư, ngày 11/02/2015 đến hết buổi sáng thứ Tư, ngày 25/02/2015.

2. Thời gian gửi và nội dung báo cáo: Theo quy định củaQuy chế ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao.

3. Các đơn vị xây dựng báo cáo theo yêu cầu tại điểm 4 Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 28/01/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 khi có phát sinh các vấn đề đột xuất trong dịp Tết. Các trường hợp còn lại báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 03 nêu trên thành một mục trong báo cáo tuần trong dịp Tết. Ngoài ra, VKSND địa phương và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo ban đầu về những vụ việc xảy ra trong dịp Tết theo đúng Quy chế của Ngành.

Thủ trưởng các đơn vị thuộcVKSNDtối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc quy định trên./.

Nơi nhận:

-  Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);

- Trang tin VKSND tối cao;

- L­ưu: VT, TH.  

TL. VIỆN TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hồ Đức Anh

e