Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 116/GM-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ


            Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, với thành phần và thời gian Hội nghị như sau:

          1. Thành phần Hội nghị: Toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

          2. Thời gian Hội nghị: Tiến hành trong 01 buổi, khai mạc vào lúc 13h ngày 14/02/2015; tại Hội trường trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

          Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức cơ quan sắp xếp công việc, đến dự Hội nghị đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

 

VIỆN TRƯỞNG

- Đảng ủy cơ quan (để báo cáo);

- Lảnh đạo viện;

- BCH Công đoàn (phối hợp);

- Ban TTND;

- Các Phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

 

 

 

(đã ký)

 

 

Đoàn Hoàng Đệ