Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 115/KH-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2015


          - Căn cứ Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong họat động của cơ quan.

          - Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

          - Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh Bến Tre về phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC  hàng năm.

          I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          - Đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC để CB- CC trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về công tác quản lý và xây dựng đơn vị.

          - Đảng ủy chỉ đạo, Thủ trưởng phối hợp BCH CĐCS chịu trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức hội nghị CBCC.

          - Tất cả CB-CC tham dự hội nghị và Nghị quyết có giá trị khi hơn 50% số người dự hội nghị tán thành và không trái với pháp luật.

          - Thời gian tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức: 13 giờ, ngày 14/02/ 2015.

          - Chủ tịch Đoàn: Đoàn Hoàng Đệ-Viện trưởng, Võ Minh Thưởng-Chủ tịch Công Đoàn và Trần Văn Chí-Bí thư Đảng ủy.

            II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

          1. Hội nghị trù bị:

          - Tiến hành vào ngày 25/01/2015 với thành phần gồm: Ban lãnh đạo cơ quan; Lãnh đạo Đảng ủy; Đại diện BCH Công đòan.

          - Nội dung: Thống nhất về chủ trương, thông qua kế hoạch, mục tiêu nội dung của Hội nghị CB-Công chức và phân công trách nhiệm thực hiện.

          2. Trách nhiệm thực hiện

          a. Cơ quan (Viện trưởng): Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, tập hợp tài liệu phục vụ cho Hội nghị (Hoàn thành trước ngày 06/02/2015). Gồm:

          - Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 (Chỉ thảo luận lấy ý kiến tổng hợp, không thông qua tại Hội nghị).

          - Đánh giá công tác cán bộ năm qua và những vấn đề trọng tâm về công tác cán bộ trong năm 2015 (Phòng Tổ chức – Xét khiếu tố chuẩn bị).

          - Báo cáo việc thực hiện ngân sách của đơn vị và những vấn đề cần bổ sung và điều chỉnh  quy chế chi tiêu nội bộ (Văn phòng chuẩn bị).

          - Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014, phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2015.

          b. BCH CĐCS

          - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức cơ quan năm 2014 (Hoàn thành trước ngày 06/02/2015).

          - Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và nội dung thi đua trong năm 2015 (Hoàn thành trước ngày 06/02/2015).

          - Triển khai, hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến thảo luận trình Hội nghị ( từ ngày 06 đến ngày 10/02/2015).

          2. Dự kiến Tổ giúp việc và thư ký Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn (Tổ trưởng), Phạm Văn Cường (Tổ phó) và các thành viên: Phan Thanh Việt, Trần Thị Thúy Kiều, Phạm Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thu Ngân: Có trách nhiệm:

          - Tập hợp tài liệu, văn bản phục vụ cho việc thảo luận và Hội nghị.

          - Theo dõi đôn đốc việc thảo luận cũng như việc tổng hợp thảo luận ở Tổ công đoàn.

          - Xây dựng chương trình Hội nghị và Dự thảo Nghị quyết của Hội nghị.

          - Các nội dung khác theo quy định và sự phân công của Ban tổ chức.

          3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu: Ban Thanh tra thực hiện.

          4. Văn Phòng tổng hợp:

          - Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị;

          - Triệu tập Hội nghị;

          - Thực hiện công việc về tài chính, hậu cần, trang trí;        

          - Giúp Viện trưởng theo dõi, đôn dốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch.

          III. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU HỘI NGHỊ

          1. Chậm nhất sau 01 tuần; Chủ tịch đoàn cùng với thư  ký đoàn có trách nhiệm hoàn chỉnh văn kiện Nghị quyết  hội nghị báo cáo về các cấp lãnh đạo theo quy định.

          2. Thủ trưởng cơ quan đơn vị và BCH-CĐCS cụ thể hoá Nghị quyết thành chương trình hành động triển khai tổ chức thực hiện. Phân công trách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2015. Đề nghị tất cả CB-CC thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Bí thư Đảng ủy;

- Ban CH Công đoàn và các đoàn thể cơ quan;

- Ban TTND;

- Các phòng trực thuộc;

- Thành viên Tổ giúp việc và thư ký;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Hoàng Đệ