Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:80/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 26 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 01/2015

 

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 01/2015 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về ưu điểm

1.1. Kết quả đạt được

- Trong tháng Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã cho đăng 35 tin, bài viết trên các chuyên mục: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre: 11 tin, bài viết; Đảng bộ: 01 tin, bài viết; Đoàn Thanh niên: 01 tin, bài viết; công đoàn: 01 tin, bài viết; học tập và làm theo lời Bác: 01 tin, bài viết; pháp luật & đời sống: 06 tin, bài viết; thông báo: 09 tin; chỉ đạo điều hành: 02 tin; nghiên cứu pháp luật 02 tin, hỏi đáp pháp luật: 01 tin, bài viết.

- Các tin được đăng do các đơn vị gửi đến gồm:

+ Văn Phòng; Phòng Thống kê tội phạm và CNTT mỗi đơn vị  có 05 tin;

+ Phòng 01, 03, 10, Phòng Tổ chức - Khiếu tố: mỗi đơn vị có 03 tin, bài viết;

+ Phòng 04, VKSND huyện Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam: mỗi đơn vị có 02 tin, bài viết;

+ Phòng 02, VKSND Tp.Bến Tre, Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị chỉ có 01 tin, bài viết.

- Về số lượt người truy cập vào website: Đến 17 giờ ngày 23/01/2015 đã có 50.779 lượt người truy cập; Trong tháng có 9.741 lượt truy cập; so với tháng trước tăng 2.507 lượt.

1.2. Đánh giá chung

- Các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết tăng 03 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Văn Phòng,  Phòng Thống kê tội phạm và CNTT.

- Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2. Về mặt hạn chế

   Các đơn vị không có tin, bài viết là: Phòng 05, Phòng 12, VKSND huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Chợ Lách.

Phòng 02, VKSND Tp.Bến Tre, Mỏ Cày Bắc chưa viết tin đủ số lượng theo yêu cầu (chỉ có 01 tin, bài viết/tháng).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 2/2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động.

- Tập trung tuyên truyền những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi); kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015; những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của tập thể và cá nhân tại đơn vị mình.

- Tuyên truyền việc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường