Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Nhấp đây để tải về máy

download


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO


Số:       /2015/TT-VKSTC

(Dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng      năm 2015

THÔNG TƯ

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ  Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, được sửa đổi năm 2014;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hành vi vi phạm trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân và hình thức xử lý đối với công chức, viên chức và người lao động khác có vi phạm như sau:

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định các hành vi vi phạm trong hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân và các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động khác  trong ngành Kiểm sát có vi phạm nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp công chức, viên chức có hành vi vi phạm nhưng chưa được quy định trong Thông tư này thì căn cứ vào quy định tương ứng của pháp luật để xử lý cho phù hợp.

Đối với người lao động theo hợp đồng có hành vi vi phạm thì việc xử lý kỷ luật áp dụng theo quy định của Thông tư này phù hợp với quy định của Bộ luật lao động.

Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động khác áp dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý vi phạm

1. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo khách quan, công bằng; nghiêm minh, kịp thời và đúng pháp luật.

2. Mỗi hành vi vi phạm chỉ xử lý bằng một hình thức kỷ luật.

Trong thời gian xem xét xử lý vi phạm, nếu công chức, viên chức và người lao động kháccó nhiều hành vi vi phạm thì xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức xử lý nặng hơn một mức so với hình thức xử lý áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

3. Trường hợp công chức, viên chức và người lao động kháctiếp tục có hành vi vi phạm trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

a) Nếu hành vi vi phạm mới bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) Nếu hành vi vi phạm mới bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm mới có hiệu lực.

4. Khi xem xét, xử lý công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ngành.

5. Công chức, viên chức và người lao động khác giữ chức vụ quản lý đơn vị chịu trách nhiệm theo Thông tư này nếu không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình để đơn vị mình quản lý xảy ra vi phạm, đồng thời liên đới trách nhiệm với công chức, viên chức và người lao động khác có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của mình.

6. Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu.

Điều 3. Các hình thức xử lý vi phạm

1. Các hình thức kỷ luật

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương ( chỉ áp dụng đối với công chức);

d) Giáng chức ( chỉ áp dụng đối công chức);

đ) Cách chức (chức vụ lãnh đạo, quản lý; chức danh Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên);

e) Buộc thôi việc.

2. Hậu quả khi bị xử lý kỷ luật:

a) Người bị xử lý kỷ luật không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

b) Người vi phạm bị kỷ luật không được xét thi đua trong kỳ, bị kéo dài thời hạn nâng lương tuỳ thuộc hình thức kỷ luật đã áp dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Bộ luật lao động, đồng thời trong năm đó xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Không xét bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc chức danh tư pháp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết nhiệm kỳ với các trường hợp sau:

a) Trong nhiệm kỳ bị xử lý kỷ luật hai lần trở lên.

b) Hai năm trong nhiệm kỳ đơn vị hoặc cá nhân bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

c) Để đơn vị được giao phụ trách mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

d) Để xảy ra trong nhiệm kỳ từ 02 trường hợp trở lên có bị can, bị cáo được đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Điều 4. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, miễn trách nhiệm

1. Những tình tiết giảm nhẹ mức xử lý kỷ luật:

a) Chủ động báo cáo vi phạm của mình với cơ quan, đơn vị công tác hoặc cấp trên, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện.

b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

c) Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

d) Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị ép buộc mà vi phạm.

đ) Vi phạm do phải thực hiện chủ trương, quyết định, mệnh lệnh sai trái của cấp trên, mà khi phát hiện không kịp thờibáo cáo bằng văn bản với người ra chủ trương, quyết định, mệnh lệnh đó.

e) Người có công với đất nước, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác.

2. Những tình tiết tăng nặng mức xử lý kỷ luật:

a) Đã được người có thẩm quyền giáo dục, nhắc nhở mà không sửa chữa.

b) Không tự giác nhận khuyết điểm, quanh co, che giấu vi phạm.

c) Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo vi phạm hoặc người cung cấp chứng cứ vi phạm.

d) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; tiêu hủy chứng cứ, lập hồ sơ, chứng cứ giả; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm.

đ) Đối phó, cản trở, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, thanh tra xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm.

e) Gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn, có điều kiện, khả năng bồi hoàn nhưng không thực hiện.

g) Vi phạm nhiều lần; tái phạm.

h)  Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng hành vi vi phạm.

i)  Ép buộc, xúi giục, giúp sức cho người khác cùng vi phạm.

k) Ép buộc, tạo điều kiện cho người khác làm tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả, che giấu, tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu.

3. Việc giảm nhẹ trách nhiệm:

Khi có những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều này nhiều  hơn so với các tình tiết tăng nặng tại khoản 2 điều này từ 2 tình tiết trở lên thì có thể xử lý kỷ luật ở mức nhẹ hơn một bậc so với hình thức kỷ luật ở khung xử lý vi phạm được áp dụng. Lý do của việc giảm nhẹ phải ghi trong quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng mà hình thức xử lý kỷ luật được áp dụng là khiển trách thì có thể xem xét không xử lý kỷ luật nhưng phải tổ chức kiểm điểm để phê bình và rút kinh nghiệm. 

4. Các trường hợp miễn trách nhiệm:

a) Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, địch hoạ, các tai nạn rủi ro khác mà công chức, viên chức và người lao động khác đã có biện pháp tích cực để phòng, chống nhưng hậu quả vẫn xảy ra;

b) Trường hợp công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức.

c) Vi phạm trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

1. “Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng” là vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến uy tín của Viện kiểm sát nhân dân và công chức, viên chức và người lao động khác có vi phạm; mà hình thức xử lý áp dụng đối với vi phạm đó đến mức khiển trách.

 2. “Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” là vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật gây ảnh hưởng lớn đếnuy tín của Viện kiểm sát nhân dân và công chức, viên chức và người lao động khác có vi phạm; mà mức kỷ luật cao nhất  áp dụng với vi phạm đó đến mức cảnh cáo hoặc hạ bậc lương.

3. “Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng” là vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luậtgây ảnh hưởng rất lớn đếnuy tín của Viện kiểm sát nhân dân và công chức, viên chức và người lao động khác có vi phạm mà mức kỷ luật cao nhất áp dụng với vi phạm đó đến mức giáng chức hoặc cách chức.

4. “Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” là vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đếnuy tín của Viện kiểm sát nhân dân và công chức, viên chức và người lao động khác có vi phạm; mà mức kỷ luật cao nhất áp dụng với vi phạm đó đến mức buộc thôi việc.

5. “Tái phạm” là trường hợp đã bị xử lý bằng một hình thức kỷ luật, chưa được xóa kỷ luật mà tiếp tục có hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật.

6. “Nhắc nhở phê bình” là hình thức lãnh đạo đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp phê phán bằng lời nói đối với vi phạm của công chức, viên chức và người lao động khác trước tập thể đơn vị.

7. “Kiểm điểm rút kinh nghiệm” là hình thức công chức, viên chức và người lao động khác phải viết bản kiểm điểm để rút kinh nghiệm về vi phạm của mình theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

CHƯƠNG 2

VI PHẠM KỶ LUẬT CÔNG VỤ

Điều 6. Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Không chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên và quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở đơn vị mình quản lý.

b) Thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên dẫn đến cấp dưới thực hiện sai hoặc quyết định sai.

c) Giao nhiệm vụ cho cấp dưới không cụ thể, rõ ràng, không đúng nhiệm vụ, quyền hạn dẫn đến cấp dưới vi phạm.

d) Cấp dưới đã báo cáo, xin chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền nhưng không kịp thời giải quyết theo quy định để xảy ra vi phạm, đơn, thư khiếu kiện vượt cấp phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Kiểm sát nhân dân.

đ) Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

e) Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành kiểm sát trong công tác phòng, chống tội phạm.

g) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không tổ chức quán triệt, tuyên truyền hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến việc tổ chức, quán triệt, tuyên truyền không đầy đủ về công tác phòng, chống tội phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao; không có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tội phạm ở cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Bao che hoặc thiếu trách nhiệm không phát hiện, ngăn chăn để cấp phó, người đại diện hoặc người được mình ủy quyền làm trái chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

b) Chỉ đạo thực hiện trái pháp luật hoặc không cụ thể, rõ ràng, không nhất quán dẫn đến giải quyết vụ, việc không đúng pháp luật hoặc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của Nhà nước.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu công tác cơ bản hai năm liên tục mà không có lý do chính đáng hoặc xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, quy trình, quy định công tác, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

b) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức không báo cáo hoặc báo cáo với cấp có thẩm quyền sai sự thật; không giải quyết kịp thời những tồn tại ở đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ hoặc che dấu tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài ở nơi mình trực tiếp phụ trách.

c) Bố trí bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và làm những công việc trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Xúi giục, bao che, giúp sức cho hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới, dẫn đến người vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cố tình báo cáo sai sự thật, che giấu tội phạm, hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 7. Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

b) Để vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột tham gia bào chữa hoặc tư vấn pháp lý đối với những vụ, việc được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết.

c) Thực hiện công việc có tính chất dịch vụ pháp lý trái quy định của pháp luật; làm trung gian môi giới trong những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân

d) Từ chối yêu cầu phối hợp công tác của đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan đến công việc được giao hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu công tác, công việc được giao theo kế hoạch mà không có lý do chính đáng.

đ) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm về quy trình công tác, bỏ vị trí công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc những người có liên quan trong các vụ, việc mình có trách nhiệm giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết ở địa điểm trái quy định của pháp luật.

g) Có lời lẽ, hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bị can, bị cáo, đương sự, công dân, đồng nghiệp, cán bộ dưới quyền hoặc cấp trên

h) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tài liệu về minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a)  Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, đơn vị để vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân.

b) Nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác để tác động đến người có trách nhiệm giải quyết công việc hoặc để chỉ đạo, giải quyết công việc.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà  xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân hoặc mạo danh để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân để can thiệp, tác động trái pháp luật đến người có trách nhiệm giải quyết vụ, việc hoặc để giải quyết công việc cá nhân

c) Trong quá trình thực hiện công vụ đã gợi ý, đe doạ, ép buộc bị can, bị cáo, đương sự, công dân khai báo không khách quan, sai sự thật.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp dưới không đúng pháp luật hoặc vì động cơ vụ lợigây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

b) Lợi dụng danh nghĩa, phương tiện cơ quan, trụ sở làm việc nơi mình công tác hoặc phụ trách để bao che, giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự.

Điều 8. Vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, thi nâng ngạch, đi nước ngoài trái quy định; nhờ, thuê người khác hoặc nhận và thực hiện thi thuê, thi hộ, học hộ, học thuê.

b) Chỉ đạo, yêu cầu  hoặc thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm người có vi phạm đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc đang là đối tượng điều tra, thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được kết luận.

c) Thực hiện không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình về công tác cán bộ gây dư luận xấu; làm sai lệch hoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác; nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan.

đ) Chỉ đạo hoặc thực hiện tuyển dụng, cho thi nâng ngạch, đi học, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại người thân (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) không đúng quy hoạch, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác.

e) Chỉ đạo hoặc thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật không đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; quy hoạch, đào tạo, cử người đi công tác nước ngoài không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

g) Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc  một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Cố ý không chấp hành mà không có lý do chính đáng quyết định điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, kỷ luật đối với mình.

b) Vì động cơ cá nhân mà điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, kỷ luật, giải quyết chế độ, chính sách không đúng quy định.

c) Thực hiện hoặc chỉ đạo việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào làm việc tại cơ quan, đơn vị mình những người mà pháp luật nghiêm cấm.

d)  Lợi dụng các quy định về luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và người lao động khác để làm trái quy định nhằm thực hiện mưu đồ cá nhân hoặc nhằm trù dập công chức, viên chức và người lao động khác.

đ)  Bao che cho công chức, viên chức và người lao động khác đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra, bị xem xét kỷ luật.

e) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân mà quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc quyết định kỷ luật oan sai đối với công chức, viên chức và người lao động khác.

g)  Khai gian dối thành tích, quá trình công tác để được phong hàm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, công nhận danh hiệu hoặc được hưởng chế độ, chính sách trái quy định.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Môi giới, đưa và nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất trong tuyển dụng, cử tuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí công tác hoặc nâng ngạch, khen thưởng, đề nghị xét phong tặng danh hiệu thi đua trái quy định đối với công chức, viên chức và người lao động khác.

b)  Mua chuộc người khác để bản thân hoặc người khác được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để can thiệp trái quy định vào việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Điều 9. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Không chấp hành chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên.

b) Kích động, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo, cưỡng ép người khác tham gia các hoạt động gây mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ.

c) Bị xúi giục, lôi kéo vào những việc làm trái chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên; vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của ngành, các quy định của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

d) Đe dọa trả thù, trù dập người chất vấn, góp ý, phê bình, tố cáo mình dưới mọi hình thức.

đ) Phát ngôn sai sự thật, không đúng thẩm quyền, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Kiểm sát nhân dân.

e) Cung cấp thông tin sai sự thật để cá nhân, cơ quan, tổ chức khác sử dụng nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Tham gia hoặc xúi giục, cưỡng ép người khác tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ.

b) Lừa dối cấp trên, báo cáo sai, xuyên tạc sự thật; che giấu khuyết điểm, vi phạm của bản thân, của người khác hoặc của đơn vị công tác.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ngăn cản đa số thành viên khi thông qua nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận thuộc thẩm quyền của tập thể.

b) Lợi dụng quyền dân chủ để tổ chức, bè phái, lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Không chấp hành các quyết định về công tác tổ chức cán bộ mà không có lý do chính đáng, bỏ vị trí công tác nhiều lần không có lý do chính đáng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

b) Có hành vi chống lại việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của ngành, của đơn vị gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 10. Vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cố ý làm trái quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra.

b) Trì hoãn, lẩn tránh hoặc cố ý không cung cấp văn bản, tài liệu, chứng cứ, số liệu theo yêu cầu của việc thanh tra, kiểm tra hoặc đối phó với đoàn thanh tra, kiểm tra dưới mọi hình thức.

c) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với kết luận hoặc kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc của cấp có thẩm quyền.

d) Thanh tra, kiểm tra vượt quá phạm vi, đối tượng, nội dung ghi trong quyết định mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Lợi dụng vị trí công tác can thiệp, áp đặt trái quy định việc xây dựng kế hoạch, việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thanh tra, kiểm tra để làm trái pháp luật; sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra.

c) Chiếm giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứng, làm sai lệch hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra.

d) Tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu trái quy định về kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra, khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc về nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, khi chưa được người có thẩm quyền ký duyệt hay chưa được phép công bố.

đ) Phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đến mức phải xử lý mà không chỉ đạo, quyết định hoặc không kiến nghị xử lý.

e) Che giấu, sửa chữa tài liệu, chứng từ, sổ sách hoặc bổ sung, thay đổi tài liệu, chứng cứ nhằm đối phó với việc thanh tra, kiểm tra.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Cố ý kết luận hoặc tham mưu kết luận sai sự thật, quyết định xử lý trái pháp luật để bao che giảm trách nhiệm cho người khác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.

c) Cố ý không ra quyết định thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý trái pháp luật; báo cáo sai sự thật, bao che cho cơ quan, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm.

d) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân.

đ) Sử dụng dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra để đe dọa đối tượng thanh tra, kiểm tra nhằm trục lợi.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Điều 11. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành kiểm sát.

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Viết đơn thư nặc danh, mạo danh, lợi dụng danh nghĩa tập thể để tố cáo không đúng sự thật, chia rẽ sự đoàn kết nội bộ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

b) Tham gia hoặc bị người khác xúi giục, kích động, cưỡng ép tham gia khiếu kiện đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.

c) Cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật nhưng tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin, tài liệu khác làm lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo; tiết lộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho cơ quan hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết.

d) Thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu, cản trở người khác thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

e) Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức đảng có thẩm quyền và của các cơ quan, tổ chức về khiếu nại, tố cáo những vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo, khiếu nại.

b) Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh không đúng sự thật.

c) Không chấp hành quyết định cuối cùng về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể có thẩm quyền đã giải quyết đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục và có hiệu lực.

d) Vu cáo, vu khống người đang làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tung tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

đ) Có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

g) Tố cáo mang tính bịa đặt, vu khống, đả kích có dụng ý xấu, bôi nhọ thanh danh, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để cung cấp thông tin hoặc khiếu nại tố cáo sai sự thật.

b) Thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý để khiếu nại, tố cáo không được giải quyết, kéo dài, vượt cấp.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúp sức, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặc gây áp lực, đòi yêu sách hoặc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự công cộnggây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

b) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, đe đọa, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết.

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thực hiện mua sắm tài sản khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền; không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật; mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mứcdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Thực hiện thuê tài sản khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền, thuê tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản không đúng quy định.

c) Bố trí, sử dụng tài sản nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc không đúng mục đích.

d) Sử dụng tài sản nhà nước để biếu, tặng cho, trao đổi, cho mượn không đúng quy định.

đ) Sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định

e) Không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật và dự toán được giao gây hư hỏng, thiệt hại từ...đồng trở lên.

g) Không xử lý hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả hoặc thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

h) Không thực hiện bàn giao, hoặc bàn giao không đầy đủ tài sản có quyết định điều chuyển, thu hồi cho cơ quan tiếp nhận đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng;

i) Vi phạm các quy định về bán đấu giá để xử lý tài sản, về thanh lý, đấu thầu, mua sắm tài sản.

k) Vi phạm các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí nhà nước.

l) Lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm giữ hoặc sử dụng, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp quản lý trái quy định

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giúp vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của mình mua bán, giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán vật tư, hàng hoá cho cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

n) Kê khai tài sản, thu nhập chậm trên 15 ngày đến 30 ngày mà không có lý do chính đáng.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Sử dụng kinh phí ngân sách, tiền, tài sản của cơ quan, đơn vị để giao dịch, biếu xén, hối lộ hoặc sử dụng trái quy định.

b) Biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.

c) Đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.

d) Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn, sử dụng tài sản công, xe công vào việc vi phạm pháp luật hoặc dùng tiền quỹ của cơ quan cho vay trái quy định

đ) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực hoặc chậm trên 30 ngày mà không có lý do chính đáng

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sauthì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập.

b) Tham ô tài sản; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi.

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, của tập thể nhằm trục lợi.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sauthì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định nhằm trục lợi cho tập thể hoặc cá nhân.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu nhằm trục lợi dưới mọi hình thức.

c) Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng.

Điều 13. Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Nhận và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

b) Xác nhận văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định của pháp luật.

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm cấp phát, chứng nhận bản sao hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

d) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ theo quy định làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

đ) Kê khai gian dối văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

e) Thiếu trách nhiệm trong việc quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ để người khác lợi dụng sử dụng làm văn bằng, chứng chỉ giả.

g) Không chỉ đạo hoặc chỉ đạo không đúng việc kiểm tra, xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm trong việc quyết định cấp, xác nhận hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp thuộc thẩm quyền của mình.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Xin, mua, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

b) Thiếu trách nhiệm làm mất, hỏng tài liệu, hồ sơ mà mình có trách nhiệm quản lý để cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

c) Can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khác được xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng đối tượng.

d) Làm giả hoặc cố ý sửa chữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật làm sai lệch hồ sơ để cấp có thẩm quyền cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sửa chữa, bổ sung làm sai lệch các nội dung trong văn bằng, chứng chỉ phục vụ cho hành vi trái pháp luật.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thìtùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo nhưng cố ý để những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp được dự thi tuyển, xét tuyển đi học, thi nâng ngạch.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

c) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp cho nhiều người; ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái phép.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Trực tiếp tham gia hoặc giúp sức cho việc sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ phôi văn bằng, phôi chứng chỉ, chứng nhận hoặc văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát.

Điều 14. Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước, bí mật của ngành Kiểm sát nhân dân và bí mật nghiệp vụ

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật trong việc tiếp nhận, theo dõi, quản lý, chuyển giao, gửi  hiện vật, văn bản mật.

b) Vi phạm trong quản lý hồ sơ lưu trữ mật; vô ý làm lộ những thông tin, tài liệu bí mật của Nhà nước, của ngành Kiểm sát  hoặc những việc chưa được phép công bố hoặc công khai.

c) Làm lộ thông tin về chỉ đạo, xử lý các vụ việc nghiệp vụ cho người không có trách nhiệm.

d) Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước, của ngành Kiểm sát trong hoạt động xuất bản, báo chí và thông tin đại chúng khác.

đ) Mang hồ sơ, tài liệu vụ, việc ra khỏi cơ quan không phải vì thực hiện nhiệm vụ hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

e) Mang hiện vật, tài liệu thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước, của ngành Kiểm sát ra nước ngoài trái quy định.

g) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Cung cấp, tiết lộ trái quy định những thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước, của ngành Kiểm sát cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước.

b) Phổ biến, tuyên truyền, viết bài, đăng tin những thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước, của ngành Kiểm sát không đúng đối tượng, phạm vi, thời điểm được phổ biến hoặc công bố.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Nhằm mục đích bao che, bỏ lọt tội phạm hoặc gây khó khăn cho việc xử lý vụ án hay giải quyết các vụ, việc khác.

b) Trao đổi, phát tán thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung thuộc bí mật của Nhà nước, bí mật của ngành Kiểm sát trên mạng viễn thông, Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Điều 15. Vi phạm quy định về thi đua khen thưởng

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Không tổ chức phong trào thi đua theo chỉ đạo hoặc phát động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

b) Không thực hiện đúng quy trình, thủ tục xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và quy chế của ngành.

c) Xác nhận sai sự thật về thành tích của cá nhân, tập thể;

d) Gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, các lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng;

c) Vì động cơ cá nhân không chuyển hồ sơ khen thưởng đến cấp có thẩm quyền để quyết định khen thưởng.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ra quyết định khen thưởng trái pháp luật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để can thiệp, tác động trái pháp luật đến việc bình xét thi đua, việc thẩm định hồ sơ khen thưởng hoặc raquyết định khen thưởng.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Điều 16. Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành.

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vi phạm nhiều lần thời hạn, thời điểm, hình thức, thẩm quyền báo cáo, thống kê theo quy định của ngành mà không có lý do chính đáng.

b) Cố ý báo cáo, thống kê không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng thiếu trách nhiệm trong lập báo cáo, thống kê dẫn đến báo cáo, thống kê không đầy đủ, thiếu chính xác

c) Chậm triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Hướng dẫn công tác của Viện kiểm sát cấp trên mà không có lý do chính đáng.

d) Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng báo cáo, thống kê theo quy định.

đ) Vi phạm thời hạn trả lời báo cáo thỉnh thị, đề nghị xem xét kháng nghị, kiến nghị theo thẩm quyền mà không có lý do chính đáng dẫn đến quá thời hạn xử lý, giải quyết vụ, việc.

e) Chậm xử lý công văn đi, đến mà không có lý do chính đáng, làm ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Không tổ chức tiếp nhận, thu thập, phân loại, xử lý, cung cấp và sử dụng thông tin theo quy định.

b) Không xây dựng báo cáo, thống kê công tác theo quy định.

c) Không xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác theo quy định.

d) Không triển khai thực hiện hoặc cố ý thực hiện sai lệch các chỉ thị, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn và các chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát cấp trên.

đ) Vì thành tích hoặc trốn tránh trách nhiệm mà báo cáo không kịp thời, không đầy đủ về kết quả hoạt động kiểm sát ở địa phương, lĩnh vực được giao trực tiếp phụ trách.

e) Vì thành tích hoặc trốn tránh trách nhiệm mà báo cáo sai kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác, các nhiệm vụ được phân công.

g) Không tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác theo quy định.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Báo cáo không trung thực về kết quả hoạt động kiểm sát trong địa bàn, lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách nhằm che giấu, trốn tránh trách nhiệm.

b) Cố ý không báo cáo công tác theo Quy chế công tác hoặctheo yêu cầu của Viện kiểm sát cấp trên.

c) Báo cáo không trung thực nhằm để việc chỉ đạo xử lý không đúng nội dung, bản chất vụ việc.

d) Báo cáo không trung thực, không đầy đủ dẫn đến khiếu kiện đông người, hoặc kéo dài, vượt cấp gây bức xúc kéo dài hoặc dư luận xấu trong nhân dân

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì xử lý bằng hình thức buộc thôi việc.

Điều 17. Vi phạm trật tự nội vụ cơ quan.

1. Công chức, viên chức và người lao động khác vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, kể cả vào buổi trưa trong những ngày làm việc, ngày trực.

b) Hút thuốc lá tại phòng làm việc, nơi cơ quan cấm hút thuốc.

c) Tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc các tệ nạn xã hội khác trong cơ quan.

d) Thiếu văn minh trong giao tiếp đã được nhắc nhở nhưng không sửa chữa hoặchành hung, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác.

đ) Sử dụng không đúng mục đích, đối tượng; không sử dụng đầy đủ hoặc sử dụng không đồng bộ, nghiêm túc trang phục, giấy chứng minh, chứng nhận chức danh pháp lý của Ngành.

e) Tự ý sửa chữa, thay đổi quy cách, kiểu dáng, mầu sắc và chất liệu trang phục trái quy định của Ngành về sử dụng trang phục, giấy chứng minh, chứng nhận chức danh pháp lý.

g) Đi muộn, về sớm không có lý do chính đáng, làm việc riêng, tự ý bỏ giờ làm việc đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa chữa.

h) Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày trong một tháng dương lịch, mà không có lý do chính đáng.

i) Tự ý nghỉ việc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Bán, tặng, cầm cố, cho mượn trang phục, giấy chứng minh, giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát nhân dân.

b) Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng dương lịch, mà không có lý do chính đáng.

c) Tự ý nghỉ việc từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

d) Gây rối trật tự, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm trật tự nội vụ cơ quan;

b) Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để vi phạm trật tự nội vụ nghiêm trọng, kéo dài mà không xử lý.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng, đã được cơ quan thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp.

b) Tham gia đình công hoặc xúi giục người khác đình công trái pháp luật.

CHƯƠNG 3

VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Điều 18. Vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

1. Công chức vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định về trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

b) Vi phạm các quy định về việc xây dựng hồ sơ giải quyết và hồ sơ kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; hồ sơ kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự theo quy định của ngành.

c) Vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, việc thay đổi hoặc bổ sung, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, kiểm sát việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; giải quyết yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử.

d) Vi phạm các quy định về kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát, Tòa án theo quy định của pháp luật.

đ) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định của ngành về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra vụ án hình sự của cơ quan điều tra.

e) Vi phạm các quy định về thu giữ, bảo quản, xử lý, sử dụng vật chứng, tài sản liên quan trong vụ án.

g) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định của ngành về trách nhiệm truy tố của viện kiểm sát để quá thời hạn, vi phạm các thủ tục, căn cứ giải quyết vụ án trong giai đoạn truy tố.

h) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định vềáp dụng thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần, việc áp dụng thủ tục bắt buộc chữa bệnh

i) Cản trở hoặc gây khó khăn cho luật sư hoặc những người tham gia tố tụng khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong vụ án.

k) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định về thực hành quyền công tố vàkiểm sát trong hoạt động xét xử của Tòa án trước, trong và sau phiên tòa.

Đã được gộp lên điểm k

l) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật, của ngành về trách nhiệm kiến nghị, yêu cầu xử lý vi phạm trong hoạt động điều tra, hoạt động xét xử các vụ án hình sự.

m) Có căn cứ để kháng nghị bản án, quyết định vi phạm pháp luật của Toà án nhưng cố ý không đề xuất hoặc không thực hiện việc kháng nghị.

n) Các vi phạm kháctrong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra, truy tố, xét xử hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, vật chứng, chứng cứ của vụ án hoặc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, tài liệu, không thể khắc phục được.

b) Che giấu, không báo cáo hoặc tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu vụ án; không đề nghị và không thực hiện việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố bị can theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

c) Chỉ đạo, quyết định hoặc đề xuất thay đổi biện pháp ngăn chặn trái quy định của pháp luật đối với người phạm tội.

d) Báo cáo không trung thực dẫn đến người lãnh đạo, quản lý cho đường lối giải quyết vụ việc không đúng quy định của pháp luật.

đ) Để quá thời hạn xử lý, giải quyết đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà không có lý do chính đáng dẫn đến bản án, quyết định có sai phạm mà không khắc phục được.

e) Thiếu trách nhiệm để xảy ra 01 trường hợp khởi tố, truy tố người không phạm tội hoặc hết thời hiệu xử lý tội phạm.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả điều tra, truy tố, xét xử.

b) Vì lời ích vật chất hoặc động cơ cá nhân khác làm trái các quy định của pháp luật, quy định của ngành trong hoạt động tố tụng.

c) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra từ 02 trường hợp trở lên khởi tố, truy tố người không phạm tội.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, miễn, giảm tội, thay đổi tội danh cho người phạm tội hoặc bao che, giúp sức cho tội phạm hoặc để xảy ra việc khởi tố hoặc bắt giữ, xử lý oan sai.

b) Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

Điều 19. Vi phạm trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát.

1. Công chức vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vi phạm các quy định về việc xây dựng hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hồ sơ điều tra vụ án hình sự theo quy định của ngành.

b) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định về điều tra vụ án hình sự.

c) Thiếu trách nhiệm để quá hạn việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố điều tra, quá hạn điều tra vụ án hình sự.

d) Vi phạm các quy định về việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn

đ) Vi phạm các quy định về thu giữ, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản liên quan trong vụ ánhình sự.

e) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định vềáp dụng thủ tục giải quyết vụ án đối với người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

g) Cản trở hoặc gây khó khăn cho luật sư hoặc những người tham gia tố tụng khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ trong vụ án.

h) Các vi phạm kháctrong hoạt động điều tra.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Thiếu trách nhiệm để 2 trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam hay quá hạn giải quyết từ 02 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hoặc vụ án hình sự trở lên mà không có lý do chính đáng.

b) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả điều tra.

c) Cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, vật chứng, chứng cứ của vụ án.

d) Chỉ đạo, quyết định hoặc đề xuất thay đổi biện pháp ngăn chặn trái quy định của pháp luật đối với người phạm tội.

đ) Ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra trái quy định của pháp luật

e) Thiếu trách nhiệm để hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm.

g) Báo cáo không trung thực dẫn đến người lãnh đạo, quản lý cho đường lối giải quyết vụ việc không đúng quy định của pháp luật.

h)Để mất hồ sơ, tài liệu, vật chứng hoặc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, tài liệu, không thể khắc phục được.

i) Thiếu trách nhiệm để xảy ra việc khởi tố người không phạm tội.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Cố ý làm trái các quy định của ngành trong hoạt động nghiệp vụ hoặc trái quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng gây ảnh hưởng rất xấu đếnuy tín của Viện kiểm sát nhân dân và của công chức có vi phạm.

b) Thiếu trách nhiệm để xảy ra khởi tố từ 02 người không phạm tội trở lên.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố, đình chỉ điều tra, giảm nhẹ tội, thay đổi tội danh cho người phạm tội hoặc bao che, giúp sức cho tội phạm hoặc để xảy ra khởi tố hoặc bắt giữ, xử lý oan sai.

b) Vì lợi ích vật chất hoặc động cơ cá nhân khác ra các quyết định tố tụng trái pháp luật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức  hoặc cá nhân, làm mất uy tín của ngành kiểm sát.

c) Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

d) Che giấu, không báo cáo hoặc tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu, vật chứng vụ án; không đề nghị và không thực hiện việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đề nghị truy tố bị can theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 20. Vi phạm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

1. Công chức vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a)Vi phạm các quy định của ngành về việc mở sổ theo dõi quản lý và xây dựng hồ sơ kiểm sátviệc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định pháp luật, quy chế của ngành trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

c) Không kịp thời yêu cầu xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

d) Thiếu trách nhiệm trong hoạt động kiểm sát nên không kịp thời phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

đ) Không báo cáo kịp thời hoặc báo cáo không đúng, không đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

e) Có căn cứ để kháng nghị quyết định của cơ quan thi hành án hình sự nhưng cố ý không đề xuất hoặc không thực hiện việc kháng nghị.

g) Các vi phạm kháctrong công tác kiểm sátviệc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Chỉ đạo hoặc báo cáo đề xuất không đầy đủ, không đúng quy định về việc hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam, để tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm, hoãn, rút ngắn thời gian chấp hành án và trong việc xét đặc xá đối với các loại tội phạm.

b) Thiếu trách nhiệm không phát hiện kịp thời vi phạm dẫn đến người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án hình sự bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm  các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc bị kỷ luật sai hay quá hạn giam giữ.

c) Báo cáo không trung thực dẫn đến người lãnh đạo, quản lý cho đường lối giải quyết vụ việc không đúng quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm nghiêm trọng.

d)Để mất hồ sơ, tài liệu hoặc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, tài liệu mà không thể khắc phục được.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả thi hành án hình sự hoặc xét đặc xá, miễn, giảm rút ngắn thời gian chấp hành án không đúng quy định.

b) Cố ý làm trái các quy định của pháp luật, quy định của ngành trong hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành hình sự

c) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra từ 02 việc trở lên vi phạm nghiêm trọng hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Cố ý làm trái các quy định của pháp luật, của ngành nhằm bao che hoặc giúp sức cho việc tạm giữ, tạm giam và thi hành hình sự trái pháp luật dẫn đến người bị giam, giữ chết hoặc tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần.

b) Vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác làm sai lệch hồ sơ kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sựgây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 21. Vi phạm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và những việc khác

1. Công chức vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a)Vi phạm các quy định của ngành về việc mở sổ theo dõi quản lý và xây dựng hồ sơ kiểm sátthi hành án.

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định pháp luật, quy chế của ngành về trình tự thủ tục, thời hạn, phương thức và biện pháp kiểm sát quyết định về thi hành án và kiểm sát hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự.

c) Có căn cứ nhưng không yêu cầu xử lý kịp thời hoặc kháng nghị, kiến nghị xử lý vi phạm trong việc thi hành án.

d) Thiếu trách nhiệm nên không phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức thi hành án.

đ) Không báo cáo kịp thời hoặc báo cáo không đúng, không đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong việc thi hành án.

e) Các vi phạm kháctrong công tác kiểm sát thi hành án.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Thiếu trách nhiệm không phát hiện kịp thời vi phạm nghiêm trọng để việc tổ chức thi hành án gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân;

b) Báo cáo không trung thực dẫn đến người lãnh đạo, quản lý cho đường lối giải quyết vụ việc không đúng quy định của pháp luật;

c)Để mất hồ sơ, tài liệu hoặc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, tài liệu mà không thể khắc phục được dẫn đến không xử lý được vụ, việc.

d) Thoả thuận với Chấp hành viên kéo dài thời gian thi hành án, không tổ chức cưỡng chế kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản đối với những việc có điều kiện thi hành án, để kéo dài vì mục đích vụ lợi hoặc mục đích khác.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luậtgiáng chức hoặc cách chức:

a) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả thi hành án hoặc xét miễn giảm không đúng quy định;

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra từ 02 vụ, việc trở lên vi phạm nghiêm trọng hoạt động kiểm sát thi hành án;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật, quy định của ngành trong hoạt động kiểm sát thi hành án gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tổ chức hoặc công dân.

4. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc:

a) Cố ý làm trái các quy định của pháp luật, của ngành về kiểm sát việc thi hành án để cản trở, bao che hoặc giúp sức cho vi phạm trong việc thi hành án để vụ việc kéo dài không được thi hành hoặc gây bức xúc trong xã hội.  

b) Vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác làm sai lệch hồ sơ kiểm sát thi hành án.

Điều 22. Vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật

1. Công chức vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vi phạm các quy định của ngành về việc mở sổ theo dõi quản lý và xây dựng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định pháp luật, quy chế của ngành về kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự,vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

c) Không yêu cầu khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự,vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

d) Thiếu trách nhiệm trong hoạt động kiểm sát nên không phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

đ) Phát hiện vi phạm nhưng không báo cáo kịp thời hoặc báo cáo không đúng, không đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

e) Có căn cứ để kháng nghị bản án, quyết định vi phạm pháp luật của Toà án nhưng không đề xuất hoặc không thực hiện việc kháng nghị.

g) Cản trở hoặc gây khó khăn cho luật sư hoặc những người tham gia tố tụng khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

h)  Các vi phạm kháctrong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự,vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp đã bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Báo cáo không đúng, không đầy đủ nội dung vụ, việc dẫn đến việc chỉ đạo đường lối giải quyết không đúng pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

b) Cố ý không thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.

c) Cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án hoặc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, tài liệu, không thể khắc phục được.

d) Để quá thời hạn xử lý, giải quyết đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà không có lý do chính đáng dẫn đến bản án, quyết định có sai phạm mà không xử lý được.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật, quy định của ngành trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tổ chức hoặc công dân.

4. Vi phạm thuộc một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Điều 23. Vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

1. Công chức vi phạm một trong những trường hợp sau đây đã được nhắc nhở phê bình hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vi phạm các quy định của Ngành về việc xây dựng hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định pháp luật, quy chế của ngành về trình tự, thủ tục, thời hạn, hình thức và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

c) Phát hiện vi phạm nhưng không yêu cầu khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

d) Thiếu trách nhiệm trong hoạt động kiểm sát nên không phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

đ) Không tổ chức việc tiếp dân theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành.

e) Không báo cáo kịp thời hoặc báo cáo không đúng, không đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong việc giải quyết, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

g) Các vi phạm kháctrong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng  gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương:

a) Cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo, khiếu nại.

b) Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh không đúng sự thật.

c)Chỉ đạo, ép buộc, tác động để người có trách nhiệm giải quyết công việc thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

d) Báo cáo không trung thực dẫn đến người lãnh đạo, quản lý cho đường lối giải quyết vụ việc không đúng quy định của pháp luật.

đ)Để mất hồ sơ, tài liệu hoặc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, tài liệu, không thể khắc phục được.

3. Vi phạm một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của Ngành trong hoạt động nghiệp vụ hoặc trái quy định của pháp luật làm sai lệch hồ sơ để không giải quyết hoặc giải quyết không đúng với nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo.

b) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật.

c) Giấu giếm, không báo cáo hoặc tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu để bao che, trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc để  không thực hiện việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố bị can theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Vi phạm thuộc một trong những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

                                                     

CHƯƠNG 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

1.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư này.

2. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Thông tư này; chủ trì phối hợp với cácđơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối caođôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư; định kỳ báo cáo Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao

3. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ vào Thông tư này và các quy định của Bộ Quốc phòng để quy định và tổ chức thực hiện trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.

Điều 25. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm ....... Các quy định trước đây của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi thì phản ánh về Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để báo cáo Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao;

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

 - Viện kiểm sát cấp cao;

- Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Các VKSND tỉnh, thành phố thuộc TW;

- Lưu: VT, TH.

        VIỆN TRƯỞNG