Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

Số: 101/VKS-TKTP

V/v điều chỉnh thời gian xây dựng báo cáo công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần dịp nghỉ Tết dương lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 27 tháng 12  năm 2014

                   Kính gởi:    

                                      - Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố;

                                      - Phòng 4 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

Thực hiện Công văn số 4710/VKSTC-VP ngày 19/12/2014, Công văn số 4795/VKSTC-TKTP ngày 25/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh thời gian xây dựng báo cáo công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Phòng TKTP và CNTT hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Xây dựng Báo cáo công tác giam giữ gồm hai tuần; thời điểm từ ngày 24/12/2014 (Thứ 4) đến sáng ngày 07/01/2015 (Thứ 4).

- Thời gian gửi báo cáo: báo cáo công tác giam giữ tuần có ở Viện tỉnh vào 13 giờ ngày 07/01/2015 (Thứ 4).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung trên.

* Lưu ý: các đơn vị cấp huyện truyền bằng đường truyền FPT3 và gửi đầy đủ./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: TKTP.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                            (đã ký)

 

 

      Phạm Văn Cường