Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

Số: 378/GTrT-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 28 tháng 11 năm 2014

                                   

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ


          Thực hiện Công văn số: 4371/VKSTC-VP, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Tổ chức Hội nghị trực tuyến về báo cáo nhanh những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)”.

          Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định triệu tập Hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

          1. Thành phần dự Hội nghị

          - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre: Đồng chí Viện trưởng, các Phó Viện trưởng; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Kiểm sát viên trung cấp;

          - Viện kiểm sát nhân dân các Huyện-Thành phố: Đồng chí Viện trưởng.

          2. Thời gian, địa điểm Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức trong một buổi, khai mạc vào lúc 08h ngày 04/12/2014;

- Địa điểm tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Một số vấn đề lưu ý

- Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chuẩn bị tốt về kỹ thuật đảm bảo Hội nghị đạt kết quả tốt;

- Văn phòng sắp xếp, trang trí hội trường; công tác hậu cần cho Hội nghị.

          Yêu cầu các đơn vị sắp xếp công việc, về dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian qui định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các Huyện - Thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện tỉnh;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đoàn Hoàng Đệ