Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  69 /GTT-VKS-TKTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày  15  tháng  9  năm 2014

 

GIẤY TRIỆU TẬP

Hội nghị tập huấn chuyên đề “Thực trạng và giải pháp

nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin”

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2014, Kế hoạch số: 28/KH-VKS ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về công tác năm 2014,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre triệu tập hội nghị với thành phần, thời gian, địa điểm và phân công tổ chức hội nghị như sau:

1.Thời gian và địa điểm hội nghị:

Thời gian: Lúc 7giờ 30 phút ngày  19/9/2014 (trong một buổi sáng).

- Địa điểm: Tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

2.Thành phần dự hội nghị:

- Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, các phòng nghiệp vụ mỗi đơn vị cử 01 cán bộ làm công tác thống kê và CNTT tham dự, Trưởng phòng và các chuyên viên phòng TKTP và CNTT.

- Mỗi huyện, Thành phố cử 01 cán bộ làm công tác thống kê và CNTT tham dự.

3.Phân công hội nghị:

- Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin chuẩn bị nội dung buổi tập huấn.

- Văn phòng chuẩn bị sắp xếp bàn, ghế hội trường, âm thanh, ánh sáng, trang trí ma két và hậu cần.

4.Tài liệu hội nghị: Các đơn vị vào hộp thư điện tử dự phòng (gmail) mà phòng TKTP và CNTT đã cung cấp cho các đơn vị.

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định. ./.

 

Nơi nhận:                                                                        VIỆN TRƯỞNG

- LĐV;

- VKS các huyện-thành phố; 

- Các phòng trực thuộc                                            (Đã ký)  +VP;                                                                                     

- Lưu: VT, TK.

                                                                                        Đoàn Hoàng Đệ