Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 59/VKS-TKTP

V/v hướng dẫn thống kê

Án ma túy, thống kê người mới khởi tố, mới truy tố và người chưa thành niên phạm tội 6 tháng đầu năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 23 tháng 6  năm 2014

Kính gửi:

     - Viện KSND các huyện- thành phố;

     - Các phòng 1, 2, 4 Viện KSND tỉnh.

          Thực hiện các Quyết định 436, 161, 203 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê của VKSNDTC. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT Viện KSND tỉnh Bến Tre hướng dẫn  các đơn vị thực hiện như sau:

- Về thời gian lấy số liệu thống kê: từ 01/01/2014 đến 30/6/2014;

- Về biểu mẫu và phần mềm thống kê:

+ Thống kê án ma túy: Sử dụng biểu mẫu thống kê ban hành theo quyết định 436 ngày 29/09/2011, gồm 02 loại biểu mẫu số 01 và 02.

+ Thống kê số vụ, số bị can đã khởi tố và thống kê số vụ, số bị can đã truy tố: Thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo quyết định 161/QĐ-VKSTC ngày 29/5/2014.

+ Thống kê người chưa thành niên phạm tội: Thực hiện theo Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2003.

- Các đơn vị vào địa chỉ www.vksbentre.gov.vn, vào mục download, chọn mục biểu mẫu thống kê 6 tháng để tải các biểu mẫu và văn bản hướng dẫn về sử dụng.

Thời gian gửi thống kê: Có ở Viện tỉnh vào ngày họp báo tháng 06/2013.

      Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

                                                                  

                 

Nơi nhận:                                                                 TL/ VIỆN TRƯỞNG

- Như trên ;                                          TRƯỞNG PHÒNG TKTP & CNTT                                                  

- LĐV;                                                                   (đã ký)

- Lưu: TKTP, VT.

                                                                                     Phạm Văn Cưởng