Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1095/VKS-TK

V/v hướng dẫn nhập địa chỉ IP

máy chủ họp trực tuyến Vmeet

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2018


Kính gửi: V
iện KSND các huyện- thành phố

Thực hiện Công văn số: 2884/VKSNDTC-C2 ngày 10/7/2018 của Cục 2 -VKSND tối cao“V/v thay đổi địa chỉ truy cập ứng dụng công nghệ thông tin” (có kèm công văn). Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

+ Bước 1: Các đơn vị chạy phần mềm Vmeet màn hình sẽ xuất hiện như hình 1;

+ Bước 2: Các đơn vị nhấp chuột vào nút “mạng” ở góc dưới, màn hình sẽ xuất hiện hình 2;

TK cong van 1095vkstk 1

Hình 1

+ Bước 3: Nhấp chuột vào nút “máy chủ” tại khung trống “Server” gõ vào địa chỉ “117.1.16.130”, sau đó nhấn nút “OK” để hoàn tất.

TK cong van 1095vkstk 2

Hình 2

Trên đây là hướng dẫn cập nhật địa chỉ IP máy chủ họp trực tuyến, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Viện;

- Như trên;

- Lưu: VT, TK.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Cường

TK cong van 1095vkstk 3

TK cong van 1095vkstk 4