Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSNDTỈNH BẾN TRE


Số: 145/VKS-VP

V/v báo cáo các vụ việc liên

quan đến việc Trung Quốc đặt

giàn khoan HD 981 tại biển Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 16  tháng 5 năm 2014

                   

Kính gửi:

- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

- Trưởng các phòng 1, 2, 4 Viện KSND tỉnh.

Thực hiện công văn số 1458/VKSTC-VP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v phối hợp giải quyết về tình hình người biểu tình liên quan đến việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 tại biển Đông”, Lãnh đạo Viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu sau:

- Về nội dung báo cáo theo mục 1 công văn số 1458/VKSTC-VP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gửi kèm).

- Các phòng gửi báo cáo về Văn phòng tổng hợp lúc 15 giờ hàng ngày, bắt đầu từ thứ 2 ngày 19/5/2014 (qua địa chỉ email của trang tin điện tử VKSND tỉnh Bến Tre: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để tổng hợp báo cáo Viện KSND tối cao.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng báo cáo và gửi về Văn phòng tổng hợp đúng thời gian quy định. Trường hợp không phát sinh số liệu cũng phải báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TH.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Châu Văn Thơi


Công văn số 1458/VKSTC-VP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ được gửi vào địa chỉ email chính thức cho các huyện