Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 684/KL-VKS

Bến Tre, ngày 05 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 59/KH-VKS-VP, ngày 18/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 26/4/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm thụ lý: 33 tin; đã phân loại xử lý: 29 tin, chiếm 87,8%, trong đó: Khởi tố 13 tin, không khởi tố 13 tin, tạm dừng 03 tin. Hiện còn: 04 tin.

- Thụ lý KSĐT: 22 vụ/ 22 bị can (mới 16 vụ/ 17 bị can); phối hợp chọn 04 vụ án điểm (chiếm 25%/án mới khởi tố). Kết thúc điều tra đề nghi truy tố: 12 vụ/ 13 bị can. Hiện còn: 10 vụ/ 09 bị can.

- Viện kiểm sát phải thụ lý: 12 vụ/ 13 bị can (mới), đã truy tố: 10 vụ/ 11 bị can. Hiện còn 02 vụ/ 02 bị can.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 17 vụ/ 23 bị cáo; đã xét xử: 13 vụ/ 19 bị cáo; hiện còn 04 vụ/ 04 bị cáo. Trong đó phối hợp Toà án xử lưu động: 05 vụ (chiếm 38,5%/án đã xét xử); tổ chức 03 phiên toà rút kinh nghiệm.

* Qua kiểm tra cho thấy

- Về sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, cập nhật đúng nội dung các cột, mục.

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra 48 hồ sơ (tin báo và tố giác 19; kiểm sát điều tra 12, truy tố 04, đã xét xử 13): Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ. Hồ sơ được kiểm sát chặt chẽ, sắp xếp đúng quy định.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Hạn chế, thiếu sót: Không.

2. Công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự

2.1. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự, HNGĐ: Toà án thụ lý 258 vụ (mới 145 vụ) và 52 việc (mới 48 việc). Đã giải quyết: 121 vụ và 42 việc, trong đó: Xét xử 26 vụ; công nhận sự thoả thuận 67 vụ, 10 việc; đình chỉ 28 vụ; mở 32 phiên họp. Tạm đình chỉ 07 vụ. Còn lại 130 vụ và 10 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 07 vụ (mới 03 vụ); đã giải quyết 04 vụ: Công nhận sự thoả thuận 03 vụ, xét xử 01 vụ. Còn 03 vụ.

- Công tác kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân: Kiểm sát thụ lý: 10 việc (áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc). Đã giải quyết 07 việc (mở phiên họp). Hiện còn 03 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Có đầy đủ các loại sổ, cập nhật tương đối đầy đủ nội dung các cột, mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ đúng hướng dẫn, sắp xếp đúng quy định. KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ.

* Tuy nhiên đơn vị cần chú ý

- Về sổ: Rà soát và cập nhật bổ sung Sổ theo dõi thông báo trả đơn khởi kiện của Tòa án và Sổ theo dõi kết quả giải quyết việc Dân sự - HNGĐ.

- Còn một số chỉ tiêu chưa được thực hiện: Chưa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; chưa ban hành kiến nghị, kháng nghị (trong khi án hủy, sửa trong kỳ là 14). Ngoài ra, đối với Bài phát biểu của Kiển sát viên tại phiên tòa, khi thực hiện đơn vị nên bám sát Hướng dẫn của Phòng nghiệp vụ và Thông tư số 02/2016/TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016.

2.2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 02 người (mới; bắt quả tang 01, bắt truy nã 01). Đã giải quyết 02. Hiện không còn tồn.

- Tạm giam: 22 (mới 19). Đã giải quyết: 07. Hiện còn tạm giam: 15.

- Án phạt tù: 11 (mới 07). Đã thi hành 06, chưa thi hành 05.

- Án treo: 25 (mới 03); đã chấp hành xong 05; đang chấp hành 20.

- Cải tạo không giam giữ: 01. Chưa giải quyết

- Họp xét rút ngắn thời gian thử thách cho 07 bị án.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở đầy đủ các loại sổ; phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Hạn chế, thiếu sót: Không.

2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự

Số việc dân sự phải thi hành 762 việc. Đã giải quyết 285 việc, trong đó: thi hành xong 261 việc; đình chỉ thi hành 16 việc; uỷ thác 08 việc; hiện còn phải thi hành 477 việc.

- Đang tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục THA đợt I theo kế hoạch và đã phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2016.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Có mở sổ và ghi đầy đủ số liệu, nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra 49 hồ sơ (đình chỉ 16, cưỡng chế 04, chưa có điều kiện THA 29): Hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt đều có căn cứ và đúng pháp luật.

* Đơn vị cần lưu ý

- Mở đầy đủ các loại sổ theo quy định tại Điều 29 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016.

- Khi kiểm sát thường xuyên phát hiện có vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ kiến nghị trực tiếp với Chấp hành viên hoặc báo cáo đề xuất lãnh đạo kháng nghị theo luật định.

- Khi xác minh án chưa có điều kiện thi hành cần phải xác minh tất cả các tài sản của người phải thi hành án và nên đối chiếu với Biên bản xác minh của Cơ quan Thi hành án.

2.4. Công tác giải quyết Khiếu tố: Tiếp 01 lượt công dân; nhận 04 đơn. Xử lý 04 đơn, trong đó: Giải quyết 01 đơn thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan khác 03 đơn.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục.

- Bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến; việc phân loại đơn chính xác, xử lý kịp thời, đúng quy định; lập hồ sơ đúng trình tự.

* Hạn chế: Chưa vào sổ thụ lý đơn 01 trường hợp (đơn Nguyễn Thị Thùy Linh).

3. Thống kê, công nghệ thông tin

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự. Đã cập nhật tốt phần mềm quản lý án hình sự (khởi tố, truy tố, xét xử hình sự đạt 100%); phần mềm quản lý án dân sự đã cập nhật vụ, việc dân sự thụ lý mới đạt 100%.

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án dân sự ở giai đoạn giải quyết án 148/163 vụ, đạt 91%, đề nghị đơn vị cập nhật đạt 100%.

4. Công tác Văn phòng

- Tiếp nhận 1.256 văn bản đến, phát hành 131 văn bản đi. Soạn thảo, ban hành văn bản đúng thể thức, kỹ thuật trình bày, ký tắt, lưu bản gốc đúng quy định.

- Mở đầy đủ các loại sổ sách, ghi chép đầy đủ, có ký nhận.

- Đã thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Khắc phục tốt các thiếu sót năm 2016.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu. Đơn vị đã khắc phục các thiếu sót qua kiểm tra năm 2016, triển khai thực hiện khá tốt Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy một số khâu công tác còn thiếu sót, một số chỉ tiêu công tác chưa được thực hiện.

Đề nghị đơn vị có biện pháp khắc phục tốt các thiếu sót, trong đó đáng lưu ý những hạn chế về mở sổ, ghi chép và thống kê, cần phải tích cực hơn nữa để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Châu Văn Thơi