Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  38/CV-VKS-TKTP

V/v góp ý các vuớng mắc

phần mềm thống kê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 14 tháng 5 năm 2014

                   

                       Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre.

                   

- Thực hiện Công văn số 1275/VKSTC-TKTP ngày 06/5/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc nêu ý kiến vuớng mắc phần mềm thống kê”.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã đăng các công văn trên lên trang tin điện tử của Ngành Kiểm sát Bến Tre tại địa chỉ www.vksbentre.gov.vn, mục Thông báo; Đề nghị các Phòng nghiệp vụ, VKS các huyện-thành phố tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ công chức trong đơn vị và tổng hợp ý kiến gửi về Viện kiểm sát tỉnh qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trường hợp gửi không được thì gửi vào địa chỉ dự phòng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước 9 giờ ngày 19/5/2014, để Phòng TKTP và CNTT Viện kiểm sát tỉnh tổng hợp và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào 16 giờ ngày 19/5/2014.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.                                                     

                 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo viện;

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TKTP VÀ CNTT

 

 

(đã ký) 

 

Phạm Văn Cường

 


CV-1275-VKSTC-TKTP