Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1017/VKS-P15

V/v triển khai tài liệu tập huấn

Bến Tre, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:

- Viện trưởng - Viện KSND các huyện, thành phố;

- Trưởng các phòng nghiệp vụ - Viện KSND tỉnh Bến Tre.

Ngày 04, 05/8/2016, Viện KSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Nội dung tập huấn chủ yếu là cụ thể hóa các quy định trong Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn Ngành; Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bến Tre đề nghị Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Viện KSND các huyện – thành phố lấy nội dung tài liệu tập huấn từ trang tin điện tử của Viện KSND tỉnh Bến Tre, tại mục thông báo (gồm có 03 chuyên đề) để nghiên cứu, thực hiện (không tổ chức Hội nghị tập huấn).

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc còn vấn đề nào chưa rõ, đề nghị phản ánh về Phòng 15 (bộ phận kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp) để được giải thích, hướng dẫn./

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

- Lưu: P15,VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấp vào nút bên dưới để tải tài liệu

download