Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 123/BC-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              

       Bến Tre, ngày 26  tháng 4 năm 2014

 

BÁO CÁO

Kết quả Hội nghị đóng góp ý kiến vào

 Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)


Thực hiện Công văn số 893/VKSTC-V8 ngày 04/4/2014 của Viện KSND Tối cao về việc tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), VKSND tỉnh Bến Tre báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai Hội nghị

Ngày 22/4/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có 33/37 đồng chí gồm Lãnh đạo viện tỉnh, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ, Viện trưởng Viện KSND huyện, thành phố và kiểm sát viên trung cấp của Viện KSND tỉnh (đạt tỷ lệ 89,2%) cùng với sự có mặt của Đại diện lãnh đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Công an tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự (đại biểu Toà án tỉnh và Sở tư pháp bận nên không thể tham dự). Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, công khai, thiết thực và tiết kiệm. Đa số các đại biểu tham dự Hội nghị đều tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo luật. Đồng thời, thông qua Hội nghị này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các nội dung đóng góp vào Dự thảo và sẽ tham gia ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị được Văn phòng VKSND tỉnh tổng hợp chung.

II. Những ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị vào Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

1. Về hình thức

Tổng thể Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) có 7 chương, 13 mục, 107 điều. So với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 giảm 04 chương, tăng thêm 57 điều luật. Dự thảo đã phản ánh đầy đủ và toàn diện vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Dự thảo có nhiều điểm mới nổi bật, cụ thể hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức mô hình hoạt động của ngành, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và Hiến pháp năm 2013. Dự thảo tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân trong Bộ máy nhà nước.

Bố cục, kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản, điểm, ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng các quy định củaDự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) nhìn chung chặt chẽ, cân đối, mang tính khoa học, tính chính xác cao. Về cơ bản hầu hết các ý kiến đều thống nhất như cách bố trí, trình bày của Dự thảo.

2. Những đóng góp ý kiến cụ thể vào Dự thảo

2.1. Chương 1. Những quy định chung

* Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: Có 01 ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên; chế độ, chính sách bảo đảm hoạt động” vì nếu quy định phạm vi điều chỉnh là “Luật này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân” đã thể hiện được đầy đủ nội dung cần thiết và bao hàm những nội dung đề nghị bỏ. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 3 và Điều 27: Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ cụm từ “các công tác khác” tại Khoản 2 Điều 3 và cụm từ “các nhiệm vụ, quyền hạn khác” tại Khoản 5 Điều 27. Đa số các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân: Tại Khoản 2 có 01 ý kiến đề nghị cần quy định chế tài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện nghiêm chỉnh các lệnh, quyết định, yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo cho chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát được thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 9. Giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân:

- Khoản 2: Có 01 ý kiến đề nghị sửa thành: “Viện kiểm sát nhân dân chịu sự giám sát của Mặt trân tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật” cho phù hợp với hình thức nhưng vẫn không thay đổi nội dung của Điều luật. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

2.2 Chương II. Công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

* Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tại Khoản 2 có 01 ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao” vào trước câu “Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật”. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra: Có 01 ý kiến đề nghị cần xem xét lại nội dung “miễn truy tố bị can” tại Khoản 6 bởi nếu quy định như thế có thể sẽ gây ra sự tuỳ nghi trong việc áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 28. Trách nhiệm kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Có 01 ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “chấp hành viên” của Điều luật vì Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự là đã bao gồm kiểm sát Chấp hành viên. Quy định như thế cho phù hợp với Viện KSND kiểm sát tuân theo pháp luật của Toà án (không có quy định Thẩm phán). Đa số các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

- Khoản 1: Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “ban hành văn bản” trước cụm từ “giải thích, đính chính bản án…”và bổ sung cụm từ “quyết định đưa bản án ra thi hành” sau cụm từ“quyết định của Toà ánnhằm đảm bảo những vấn đề cần kiểm sát. Đa số các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

Như vậy, khoản 1 được sửa đổi như sau: “Kiểm sát các quyết định của Tòa án về thi hành án; kiểm sát việc cấp, chuyển giao, ban hành văn bản, giải thích, đính chính bản án, quyết định của Tòa án và quyết định đưa bản án ra thi hành”.

- Khoản 2: Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “có ý kiến bằng văn bản đối với kế hoạch cưỡng chế của Cơ quan thi hành án về những việc phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống xã hội” ở cuối khoản 2 và bỏ cụm từ “chấp hành viên”. Đa số các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

Như vậy, khoản 2 được sửa đổi như sau: “Kiểm sát hồ sơ về thi hành án, hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới,có ý kiến bằng văn bản đối với kế hoạch cưỡng chế của Cơ quan thi hành án về những việc phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống xã hội”.

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung khoản 5 với nội dung: “Kiểm sát việc đôn đốc thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự và thi hành án hành chính”. Đa số các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

2.3 Chương III. Tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân

* Điều 42. Thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

- Đa số ý kiến chọn phương án 1: tổ chức Viện KSND theo khu vực như kết luận số 79-KL/TW nhằm tăng cường tính độc lập của cơ quan tư pháp.

- Có 01 ý kiến đề nghị sửa đổi thuật ngữ “Viện kiểm sát khu vực” thành “Viện kiểm sát sơ thẩm” cho phù hợp với cấp xét xử của Toà án nhân dân (Toà án cấp sơ thẩm).

* Các Điều 44, 46, 48 về Uỷ ban kiểm sát của Viện KSND tối cao, cấp cao và cấp tỉnh:

- Hầu  hết các ý kiến chọn phương án 1: tiếp tục quy định Uỷ ban kiểm sát có vai trò thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Viện KSND nhằm phát huy sức mạnh tập thể và đó cũng chính là sự kết hợp hài hoà giữa nguyên tắc tập trung dân chủ với nguyên tắc tập trung thống nhất đã được quy định trong Hiến pháp

-Có 01 ý kiến đề nghị chuyển Khoản 4 của Điều 48 thành Điểm d của Khoản 3 Điều 48 nhằm đảm bảo sự tinh gọn cho Điều luật nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ, chính xác về nội dung. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

2.4 Chương IV. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện kiểm sát nhân dân

* Điều 55. Tuổi nghỉ hưu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Có 02 ý kiến đề nghị quy định tuổi nghỉ hưu của Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao là 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 63. Kiểm sát viên

- Đa số ý kiến đồng ý với phương án 1: Kiểm sát viên được bổ nhiệm để làm các công tác thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của chức danh Kiểm sát viên.

- Có số ít ý kiến chọn phương án 2: Ngoài các công tác thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên còn được bổ nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù theo sự phân công của Viện trưởng nhằm đảm bảo cho công tác luân chuyển cán bộ và nâng cao tính toàn diện của Kiểm sát viên.

* Điều 66. Nhiệm kỳ Kiểm sát viên

Hầu hết các ý kiến chọn phương án không quy định kỳ hạn của Kiểm sát viên vì chức danh Kiểm sát viên là chức danh nghề nghiệp, thể hiện lĩnh vực công tác thuộc về chuyên môn nên không thể quy định nhiệm kỳ và phù hợp với hình thức thi tuyển trong thời gian tới. Mặt khác, không quy định nhiệm kỳ đối với KSV sẽ tạo được niềm tin, Kiểm sát viên yên tâm phấn đấu lâu dài cho sự nghiệp. Trong trường hợp có quy định nhiệm kỳ kiểm sát viên thì hầu hết các ý kiến chọn phương án 2 nhưng không quy định khác nhau về nhiệm kỳ của Kiểm sát viên Viện KSND tối cao với Kiểm sát viên của các cấp Viện KSND khác.

* Điều 67. Tuyên thệ của Kiểm sát viên: Có 01 ý kiến đề nghị quy định cụ thể trình tự, thủ tục tuyên thệ của Kiểm sát viên và đề xuất có thể quy định đối với Kiểm sát viên (sơ cấp) cấp khi được bổ nhiệm thì lời tuyên thệ sẽ được thực hiện tại đơn vị công tác. Đối với Kiểm sát viên trung cấp thì lời tuyên thệ được thực hiện tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Điều 76. Hội đồng xét tuyển, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên: Tại Khoản 3 có 01 ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “Khoản 3 Điều 44” vì tại Khoản 3 Điều 44 có hai phương án nhưng chưa được lựa chọn, làm rõ, do đó không thể nêu “theo quy định tại Khoản 3 Điều 44”. Hầu hết các đại biểu còn lại thống nhất với ý kiến trên.

* Điều 80. Kiểm tra viên: Có 02 ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên vào Dự thảo Luật. Số ít các đại biểu thống nhất với ý kiến trên.

Trên đây là nội dung đóng góp ý kiến Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre xin báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Viện Khoa học kiểm sát - Viện KSNDTC;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Lãnh đạo viện;

- Lưu: VT, TH.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Hoàng Đệ