Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 931/VKS-VP

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp Thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Bến Tre, ngày 02 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:

- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố

- Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2917/VKSTC-VP ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Xây dựng báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại kỳ họp Thứ 02, Quốc hội khóa XIV”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh xây dựng báo cáo theo các yêu cầu sau:

1. Các đơn vị thực hiện 02 kỳ báo cáo: “Báo cáo phục vụ kỳ họp Thứ 02, Quốc hội khóa XIV” và “Báo cáo bổ sung báo cáo phục vụ kỳ họp Thứ 02, Quốc hội khóa XIV”. Thời điểm lấy số liệu báo cáo và gửi báo cáo như sau:

- Kỳ báo cáo thứ nhất: Báo cáo phục vụ kỳ họp Thứ 02, Quốc hội khóa XIV. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/10/2015 đến 31/7/2016; báo cáo các đơn vị có ở Văn phòng Viện tỉnh vào ngày 05/8/2016.

- Kỳ báo cáo thứ hai: Báo cáo bổ sung báo cáo phục vụ kỳ họp Thứ 02, Quốc hội khóa XIV. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/08/2016 đến 30/9/2016; báo cáo các đơn vị có ở Văn phòng Viện tỉnh vào ngày 03/10/2016.

* Các đơn vị gửi báo cáo qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và bằng văn bản để đối chiếu.

2. Về nội dung báo cáo

- Các đơn vị xây dựng “Báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp”, kèm theo 01 phụ lục “Phụ lục Thống kê một số chỉ tiêu công tác của ngành KSND” (đính kèm theo); các đơn vị lấy trên trang tin điện tử ngành KSND tỉnh Bến Tre.

- Lưu ý về nội dung báo cáo các đơn vị nêu rõ tình hình vi phạm (dạng vi phạm, nội dung vi phạm và số lần vi phạm); các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị, kháng nghị.

3. Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin: Cung cấp số liệu thống kê phục vụ xây dựng báo cáo chung của đơn vị.

4. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Viện KSND tối cao đúng thời gian.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng và gửi về Viện tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng ĐệCác đơn vị tải Phụ lục kèm theo

download