VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 912/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện

tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 19/7/2016, Viện KSND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016. Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, đồng chí Châu Văn Thơi – Phó Viện trưởng đã quán triệt đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại hội nghị sơ kết toàn Ngành và kết luận một số vấn đề như sau:

I. Thống nhất các nội dung trọng tâm mà VKS 02 cấp cần tập trung thực hiện ở 06 tháng cuối năm do Văn phòng trình bày tại hội nghị:

1. Tiếp tục nghiên cứu các đạo luật về tư pháp, nhất là những hướng dẫn của liên ngành Trung ương, của VKSND tối cao về những quy định liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao (các quy chế nghiệp vụ trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; mẫu văn bản tố tụng; thông tư liên tịch;…). Chú trọng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc khi thi hành các đạo luật về tư pháp để báo cáo VKSND tối cao hướng dẫn;

2. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị chuyên đề về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, như: Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án hình sự; Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác tranh tụng tại phiên tòa; Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án dân sự, hành chính …..;

Phấn đấu không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng hiệu quả các công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội giao và của Ngành, góp phần quan trọng bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp;

3. Rà soát, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên phù hợp năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong các khâu công tác theo quy định mới của pháp luật (hình sự, dân sự, hành chính, giam giữ, cải tạo,...); kiện toàn đảm bảo đủ đội ngũ lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp; lựa chọn, cử đúng, đủ đối tượng tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Ngành tổ chức; quan tâm, đầu tư đúng mức vào công tác tự đào tạo, bồi dưỡng;

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, trong toàn Ngành. Chú trọng việc đổi mới quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên;

5. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý công tác nghiệp vụ, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

II. Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2016, các đơn vị trực thuộc cùng với việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trên, cần phải có giải pháp khắc phục những hạn chế, những chỉ tiêu đạt thấp, trong đó đồng chí nhấn mạnh một số nội dung quan trọng sau:

1. Tập trung nguồn lực thực hiện cho bằng được các chỉ tiêu năm đề ra, kiên quyết không để xảy ra oan sai thêm nữa; tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu đột phá mà đơn vị đã chọn; nhiệm vụ này đòi hỏi kiểm sát viên phải tăng cường việc hỏi cung, nâng cao chất lượng hỏi cung và nội dung yêu cầu điều tra...; Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phải nắm chắc công việc, nắm chắc năng lực, trình độ, sở trường cán bộ để phân công hợp lý. Phải có mối quan hệ phối hợp tốt giữa liên ngành CA-TA-VKS; phải tạo và giữ mối quan hệ tốt với cấp uỷ để tranh thủ sự lãnh đạo giúp đỡ tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp, trong đó chú ý phát hiện những vướng mắc, bất cập kịp thời báo cáo, phản ánh về trên hướng dẫn; tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị của Ngành về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; các đồng chí Viện trưởng huyện, thủ trưởng đơn vị phải nắm lại và nắm luôn kết quả triển khai thực hiện; kết quả thực hiện tới đâu, được bao nhiêu? Đây là một trong những nội dung mà thanh tra Viện KSND tối cao sẽ về thanh tra các địa phương.

3. Sắp tới Viện KSND tối cao sẽ có các hướng dẫn, biểu mẫu, quy chế: từng đơn vị tự tổ chức nghiên cứu thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Văn phòng Viện tỉnh để phối hợp các phòng nghiệp vụ hướng dẫn trong thẩm quyền hoặc xin ý kiến Viện KSND tối cao chỉ đạo.

4. Khi nhận được văn bản chỉ đạo của Viện tỉnh về việc tiếp thu, rút kinh nghiệm đối với kết luận kiểm tra khâu hình sự của Đoàn kiểm tra VKSND tối cao,  đề nghị các đơn vị nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế của đơn vị mình.

Văn phòng trân trọng thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết để quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phù hợp và có hiệu quả tại đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Ban lãnh đạo Viện (để báo cáo);

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Bùi Văn Đằng