Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỐI CAO                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

                Số: 1139/VKSTC-VP                                     Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014

       V/v xây dựng Báo cáo công tác tuần

  trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5   

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thống nhất việc xây dựng Báo cáo công tác tuần trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2014, VKSND tối cao đề nghị các đơn vị:

- Xây dựng Báo cáo công tác gồm hai tuần; thời điểm từ ngày 23/4/2014 (Thứ 4) đến ngày 07/5/2014 (Thứ 4).

- Nội dung Báo cáo: theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Thời gian gửi Báo cáo: các Báo cáo công tác tuần có ở VKSND tối cao (phòng Tổng hợp Văn phòng) sáng ngày 08/5/2014 (Thứ 5) theo quy định của Quy chế 379.

Đề nghị các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo có chất lượng và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                                

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);

- L­ưu: VT, TH.  

TL. VIỆN TRƯỞNG

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã Ký)

Nguyễn Việt Hùng