Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:843/VKS-TK

Bến Tre, ngày 06 tháng 7 năm 2016

GIẤY TRIỆU TẬP

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-VKSTC-C2, ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016” và Kế hoạch số: 814/KH-VKS-TK ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre triệu tập hội nghị tập huấn với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phụ trách công tác thống kê-công nghệ thông tin dự, phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị.

- Cấp tỉnh: Các Phòng nghiệp vụ mỗi đơn vị cử ít nhất 01 đồng chí dự.

- Cấp huyện: Mỗi VKS huyện, thành phố cử 01 đồng chí làm công tác thống kê và 01 đồng chí làm công tác cập nhật phần mềm quản lý án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại lao động, phá sản doanh nghiệp tham dự.

2. Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/7/2016, thứ năm (01 buổi).

3. Địa điểm: Tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

4. Tài liệu hội nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi tại mục thông báo trên trang tin điện tử của ngành (khi nào có tài liệu sẽ gửi sau).

5. Phân công thực hiện:

- Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin có trách nhiệm chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị tập huấn.

- Văn phòng có trách nhiệm chuẩn bị hội trường, hậu cần phục vụ hội nghị.

* Lưu ý: Đề nghị các đơn vị khi dự hội nghị mang theo máy Laptop sạc đầy pin và mang theo dây sạc để dự phòng.

- Các đồng chí sau khi dự tập huấn về có trách nhiệm hướng dẫn lại cho các cán bộ, kiểm sát viên làm công tác này tại đơn vị mình để cùng thực hiện./.

Nơi nhận:

VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);

- Cục 2 (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Các phòng nghiệp vụ (để thực hiện);

- Văn phòng (để phối hợp);

- Lưu: phòng TK, VT.

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ