Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:814/KH-VKS-TK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê

và công nghệ thông tin năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-VKSTC-C2 ngày 18/05/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch tập huấn như sau:

I.Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích:

- Triển khai cho Cán bộ - Kiểm sát viên làm công tác thống kê (02 cấp) hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê ban hành theo Quyết định 186, 187, 188/QĐ-VKSTC-C2 ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

- Triển khai thực hiện phần mềm thống kê mới.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp.

2.Yêu cầu:

- Các cán bộ được cử đi tập huấn nắm vững, đồng thời có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn lại cho cán bộ, kiểm sát viên đơn vị mình.

II.Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1.Nội dung:

Tập huấn: Hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê mới sửa đổi bổ sung, hướng dẫn phần mềm thống kê mới, hướng dẫn phần mềm quản lý án cho các cán bộ, kiểm sát viên làm công tác DS, HNGĐ, HC, KDTM, LĐ, PSDN trên máy vi tính.

- Giải đáp những khó khăn, vướng mắc.

2.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến 01 buổi, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 28/7/2016 (thứ năm). Thời gian cụ thể sẽ có giấy triệu tập gửi riêng.

- Địa điểm: Tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3.Thành phần tham dự:

* Cấp tỉnh:

- 01 Đồng chí lãnh đạo Viện phụ trách công tác thống kê và CNTT.

- Các Phòng nghiệp vụ mỗi đơn vị cử 01 đồng chí làm công tác thống kê.

- Cán bộ, KSV phòng Thống kê (hướng dẫn).

* Cấp huyện: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí làm công tác thống kê và 01 đồng chí làm công tác cập nhật phần mềm quản lý án dân sự, HNGĐ, HC, KDTM.

Số lượng đại biểu dự kiến: 32 người (tỉnh 14, huyện 18).

III.Tổ chức thực hiện

- Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chủ trì, chuẩn bị nội dung tập huấn.

- Văn phòng tổng hợp chuẩn bị: Hội trường, hậu cần…

* Lưu ý: Các đơn vị dự hội nghị tập huấn mang theo máy laptop, dây sạc để sử dụng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn “Về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- LĐV (để chỉ đạo);

- Cục 2 (để báo cáo);

- VKS các huyện- TP (để thực hiện);

- Các Phòng nghiệp vụ (để thực hiện);

- Văn phòng (để phối hợp);

- Lưu: phòng TK, VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấp vào nút bên dưới để tải"Kế hoạch số 70/KH-VKSTC-C2 ngày 18/05/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao"

download