Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 111/VKS-VP

V/v Báo cáo về công tác

tham mưu, tổng hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 17 tháng 4 năm 2014

                  

Kính gửi:

 -- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

 - Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh.

Thực hiện Công văn số 898/VKSTC-VP, ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v Báo cáo về công tác tham mưu, tổng hợp”Viện KSND tỉnh Bến Tre yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo như sau:

1. Về nội dung báo cáo:Đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo nội dung tại Công văn số 898/VKSTC-VP (gửi kèm theo). 

2. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo các đơn vị có ở Văn phòng tổng hợp chậm nhất ngày 05/5/2014 (qua địa chỉ email của trang tin điện tử VKSND tỉnh Bến Tre: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) và 01 bản để đối chiếu.

3. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 15/5/2014.

* Chú ý: Khi xây dựng báo cáo các đơn vị phải thống kê, đánh giá đúng số lượng, chất lượng cán bộ hiện tại; làm rõ thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị những vấn đề về công tác cán bộ trong thời gian tới để làm tốt công tác này.

Yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo chất lượng và gửi về Văn phòng tổng hợp đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Đằng


cong van 898 VKSTC-1

cong van 898 VKSTC-2