Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 705/VKS-TK

V/v chuẩn bị kỹ thuật truyền hình trực tuyến cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”

Bến Tre, ngày 07 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về việc truyền hình trực tuyến cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” đến cấp huyện để toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố xem được cuộc thi.

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2016 (Thứ năm).

- Thời gian chính thức: 7 giờ ngày 10/6/2016 (Thứ sáu), thời gian 01 ngày.

Đề nghị Lãnh đạo Viện KSND các huyện - thành phố phân công cán bộ trực đảm bảo kỹ thuật. Trong quá trình diễn ra hội nghị các đơn vị hạn chế sử dụng Internet để đảm bảo đường truyền./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- VKS các huyện -TP (để thực hiện);

- Các phòng trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ