Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 30/QĐ-VKS-TKTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 18 tháng 4  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Căn cứ Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong Ngành Kiểm sát nhân dân;

- Căn cứ Chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố, Trưởng các phòng trực thuộc và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                      VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo viện;

- Như điều 3;                                                        (Đã ký)                                 - Lưu Phòng TKTP, VT.                                                                                                   

                                                                     Đoàn Hoàng Đệ


 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/QĐ-VKS ngày 18/4/2014

của Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre)

 


Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với cán bộ công chức toàn ngành Kiểm sát Bến Tre kể cả nhân viên hợp đồng trong việc Tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của việc Tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử

- Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác.

- Bảo đảm bí mật theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và Danh mục bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về sử dụng Internet. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về nội dung khai thác và trao đổi thông tin thông qua Internet từ máy vi tính của đơn vị do mình quản lý.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, tuyên truyền, các quy định về an toàn thông tin trên mạng, internet và quy định của quy chế này.

Điều 3. Mục đích sử dụng Trang tin điện tử

Trang tin điện tử (Website) của ngành Kiểm sát Bến Tre đi vào hoạt động với mục đích để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Về chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát, về các hoạt động của ngành, về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp, về những tấm gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới. Đồng thời để truyền đạt ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đến Viện kiểm sát các huyện-thành phố, các phòng trực thuộc Viện tỉnh;  tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các đơn vị trực thuộc và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn, gửi và nhận các văn bản phục vụ công việc chung cho hoạt động  của Ngành.

                   Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc Tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử

- Nghiêm cấm việc lợi dụng trang tin điện tử để thực hiện các mục đích sau đây:

Chống lại Nhà nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổchức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổchức, cá nhân.

+ Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sửdụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

+ Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

+ Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

+ Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Chương II.

BAN BIÊN TẬP, BỘ PHẬN GIÚP VIỆC, CỘNG TÁC VIÊN

VÀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT

          Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban biên tập, bộ phận giúp việc và các cộng tác viên

          - Ban biên tập gồm có 12 thành viên, 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban thường trực, 01 Phó Trưởng ban và 09 Ủy viên.

          - Bộ phận giúp việc gồm 05 thành viên (01 trưởng bộ phận và 04 thành viên, cử 01 thành viên làm thư ký).

          - Các cộng tác viên của Tổ tuyên truyền (theo Quyết định 369 ngày 16/11/2012) kiêm là cộng tác viên của trang tin điện tử. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt tin, bài của đơn vị mình, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ hoạt động của các cộng tác viên.

          Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập

          - Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch trọng tâm về công tác biên tập hàng năm của ngành Kiểm sát Bến Tre; duyệt các tin, bài, ảnh, gửi đến trang Web hoặc trực tiếp viết tin bài đăng tải, chịu trách nhiệm về mặt kỷ thuật và nội dung đăng tin; Chịu trách nhiệm liên kết với trang tin điện tử của ngành bạn, phối hợp trao đổi thông tin.

          - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết công tác đăng tin bài trong ngành Kiểm sát Bến Tre.

          Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban

          - Chỉ đạo mọi hoạt động của Ban theo quy định của Quy chế này.

          - Phân công trách nhiệm cho các thành viên và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

          - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm hoặc đột xuất trong công tác biên tập, chỉ đạo việc sơ, tổng kết. Thiết lập quan hệ với các trang tin đơn vị bạn.

          Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban

  1.Phó Trưởng ban thường trực:

- Giúp Trưởng ban điều hành chung các hoạt động của Ban theo ủy quyền của Trưởng ban; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

          - Giúp Trưởng ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch biên tập, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình viết tin, bài.

          - Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng báo cáo về công tác biên tập theo định kỳ hoặc đột xuất; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban.

          - Trực tiếp viết hoặc duyệt tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi đến khi cần thiết. Chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận giúp việc.

 2.Phó Trưởng ban:

- Trực tiếp viết hoặc duyệt tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi đến hàng ngày.

- Thực hiện công việc của Phó Trưởng ban thường trực khi Phó Trưởng ban thường trực đi vắng.

          Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên

          - Tham gia các cuộc họp của Ban, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác viết tin, biên tập tin.

          - Trực tiếp viết hoặc duyệt tin, bài, ảnh liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo sự phân công.

          - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

          Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận giúp việc: Chịu trách nhiệm tiếp nhận tin, chuyển đến Ban biên tập duyệt, chỉnh sửa trên bản in, (sau khi ban biên tập duyệt thì bộ phận giúp việc chỉnh sửa theo bản đã duyệt và cho đăng, chịu trách nhiệm chính xác nội dung bản gốc).

          Điều 11. Các cộng tác viên:

          - Các cộng tác viên chịu trách nhiệm chụp ảnh, viết tin đối với những sự kiện do đơn vị mình tổ chức, hoặc các tin, bài do đơn vị mình viết gửi về Ban biên tập VKSND tỉnh (địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc địa chỉ dự phòng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để tổng hợp đăng tin. Mỗi đơn vị VKSND huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh phấn đấu gửi ít nhất 02 tin/ tháng về Ban biên tập qua email trên.

          Điều 12: Chế độ hội họp: Hàng tháng Ban biên tập tổ chức họp 01 lần vào ngày 25 (nếu trùng ngày nghỉ thì họp vào ngày làm việc tiếp theo), hoặc họp đột xuất khi xét thấy cần thiết.

Điều 13: Chế độ nhuận bút, thù lao: Văn phòng chịu trách nhiệm làm tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh xây dựng chế độ nhuận bút, thù lao trên cơ sở nguồn kinh phí của đơn vị.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 14. Tổ chức thực hiện

          - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh, các thành viên Ban biên tập, các cộng tác viên chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện quy chế này.

          - Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, các thành viên Ban biên tập kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Viện trưởng xem xét quyết định./.

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ