Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

Số: 567/VKS-VP

V/v thực hiện kỳ thống kê 6 tháng đầu năm 2016 và thống kê tháng 5/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 17 tháng 5 năm 2016


Kính gửi:

- Viện KSND các huyện - thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 552/VKS-VP ngày 13 tháng 05 năm 2016 “về việc hướng dẫn sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016” của Viện KSND tỉnh Bến Tre và hướng dẫn số 1743/VKSTC-C2 ngày 12/5/2016 của Viện KSNDTC. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT Viện KSND tỉnh Bến Tre hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Các đơn vị thực hiện theo mẫu ban hành theo Quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của VKSNDTC.

- Về thời gian lấy số liệu thống kê 6 tháng: từ 01/12/2015 đến 31/5/2016.

- Về thời gian lấy số liệu thống kê tháng 5: từ 01/5/2016 đến 31/5/2016.

- Thời gian và hình thức gửi thống kê:

+ Đối với cấp huyện truyền bằng đường truyền FTP3 vào chiều 30/5/2016 (nếu truyền không được thì gửi mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) và gửi trực tiếp 01 bản để đối chiếu vào 7 giờ 30 phút ngày 31/5/2016 (ngày họp báo huyện).

+ Đối với cấp tỉnh gửi bản in.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

Nơi nhận:

- LĐV (để báo cáo);

-Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VT, TK.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Cường