Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

Số: 522/VKS-VP

V/v hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 13 tháng 5 năm 2016


Kính gửi

- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

- Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-VKSTC-VP, ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ngành Kiểm sát nhân dân”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố, Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và Phụ lục Hệ thống chỉ tiêu cơ bản: Các đơn vị bám sát đề cương (gửi kèm theo) để thực hiện. Tuy nhiên, Viện tỉnh lưu ý:

- Bố cục đề cương năm nay có một số thay đổi so với 6 tháng đầu năm 2015;

- Số liệu báo cáo và số liệu trong phụ lục hệ thống chỉ tiêu cơ bản phải khớp với nhau;

- Số liệu tồn trong báo cáo 6 tháng và báo cáo tháng 5 năm 2016 phải như nhau.

2. Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo: Từ 01/12/2015 đến 31/5/2016.

3. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của Viện KSND huyện, thành phố gửi về Văn phòng tổng hợp vào ngày 31/5/2016 (qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và 01 bản chính trực tiếp); các phòng trực thuộc gửi trực tiếp Văn phòng vào ngày 02/6/2016.

4. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu thống kê cho các đơn vị trực thuộc để xây dựng báo cáo trên.

5. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp hoàn thành vào ngày 06/6/2016.

Yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung trên, xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng và gửi về Viện tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- LĐV (để báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấp vào nút bên dưới để tải Đề cương + Phụ lục

download