Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 461/VKS-VP

V/v góp ý mẫu tố tụng nghiệp vụ và một số quy định của Ngành

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Bến Tre, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

           Thực hiện Công văn số 1410/VKSTC ngày 20/04/2016 của Viện KSND tối cao về việc góp ý mẫu tố tụng nghiệp vụ và một số quy định của Ngành; Viện KSND tỉnh yêu cầu Viện KSND các huyện, thành phố và các Phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh thực hiện các nội dung sau:

          1. Triển khai trong đơn vị tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đóng đóng góp ý kiến vào các dự thảo:

          - Hệ thống mẫu văn bản tố tụng nghiệp vụ;

          - Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ;

          - Quy chế về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong Ngành KSND.

          2. Tài liệu góp ý: Các đơn vị tải tài liệu từ Mục “Thông báo” của Trang tin điện tử Viện KSND tỉnh Bến Tre để nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

3. Thời gian gửi ý kiến góp ý: Các đơn vị gửi về Văn phòng tổng hợp trước ngày 06/5/2016 qua địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

4. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về Viện KSND tối cao theo quy định.

Yêu cầu các đơn tích cực tham gia góp ý và gửi báo cáo về Viện tỉnh đúng thời hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

 TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 (đã ký)

 

Bùi Văn Đằng


 Nhấp vào nút bên dưới để tải tài liệu góp ý 

download