Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 331/TB-VKS-BBT

Bến Tre, ngày 25  tháng 3  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên Trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 3 năm 2016


 Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 3 năm 2016 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau: 

I.       KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1.     Về ưu điểm 

- Trong tháng, Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận thẩm duyệt và cho đăng 39 tin, bài viết. Các tin, bài viết đã đăng tải phân bố trên chuyên mục cụ thể gồm: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre 15 bài viết; đoàn thanh niên 01 bài viết; công đoàn 07 bài viết; pháp luật & đời sống 07 bài viết; thông báo 06 tin; nghiên cứu pháp luật 02 bài viết; trao đổi nghiệp vụ 01 bài viết.

- Các tin đã đăng được lấy từ nguồn do các đơn vị gửi đến gồm:

+ VKSND thành phố Bến Tre, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Châu Thành, Chợ Lách: mỗi đơn vị 03 bài viết;

+ Phòng 03, 08, 09, 11, 15, VKSND huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị 02 bài viết;

+ Văn phòng: 01 bài viết, 03 tin;

+ Phòng 01, 10, VKSND huyện Bình Đại: mỗi đơn vị 01 bài viết;

+ Phòng Thống kê và CNTT: 03 tin;

- Về số lượt người truy cập vào website trong tháng: 84.582 lượt (giảm   82.561 lượt so với tháng trước). Tính đến 17 giờ ngày 24/3/2016 trên website tổng cộng đã có 524.603 lượt người truy cập.

* Tóm lại: Trong tháng 3 năm 2016, các đơn vị có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết tăng 16 tin, bài viết so với tháng trước. Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2.  Về mặt hạn chế

- Đơn vị không đủ số lượng tin, bài viết: Phòng 01, 10, VKSND huyện Bình Đại.

- Đơn vị không có tin, bài viết: Phòng 07, VKSND huyện Ba Tri.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2016

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của Ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật hình sự, tố tụng hình sự sửa đổi, Luật dân sự, tố tụng dân sự sửa đổi, Luật tố tụng hành chính sửa đổi và các luật khác sắp có hiệu lực thi hành.

- Tuyên truyền hoạt động bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tuyên truyền về việc học tập và làm theo lời Bác.

- Tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn cải cách tư pháp.

 - Đăng ký danh sách tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ gửi Bộ Thông tin và truyền thông./. 

 

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT, VT.

 TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

Phạm Văn Cường