Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  310/VKS-TK

V/v góp ý dự thảo hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê ngành KSND

          Bến Tre, ngày 21  tháng 3  năm 2016

                                       

Kính gửi: 

                  - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

                                     - Các Phòng nghiệp vụ, Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh

 

          Thực hiện Công văn số 902/VKSTC-C2 ngày 17/3/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, (Phòng Thống kê đã gửi cho các đơn vị trên trang tin điện tử của ngành, tại mục thông báo); Đề nghị các đơn vị tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung sửa đổi bổ sung trong dự thảo nói trên.

Văn bản góp ý gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin vào địa chỉ thư điện tử:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   trước ngày 27/3/2016 để Phòng Thống kê tổng hợp, báo cáo VKSND tối cao trước ngày 04/4/2016 theo quy định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐV (để b/c);

- Lưu: VT, TK.

 

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Cường