Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỐI CAO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẠP CHÍ KIỂM SÁT

 
   

Số: 01/TB-T4

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giao diện và địa chỉ Phiên bản điện tử Tạp chí Kiểm sát

 

Kính gửi:

Tổ Tuyên truyền của các đơn vị: VKSQS Trung ương; VKSND cấp cao 1, 2, 3; VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Trang tin điện tử VKSNDTC; Trang tin điện tử Trường ĐHKS Hà Nội; Báo Bảo vệ pháp luật điện tử.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/02/2016; Kể từ ngày 01/3/2016, Tạp chí Kiểm sát ra mắt giao diện mới của Phiên bản điện tử, tại địa chỉ www.kiemsat.vn.

Phiên bản điện tử mới này của Tạp chí Kiểm sát được xây dựng trên cơ sở tích hợp Trang tin điện tử Kiểm sát online (tại địa chỉ:tapchikiemsat.org.vn) và website Truyền hình Kiểm sát (tại địa chỉ: www.tv.tapchikiemsat.org.vn). Do đó, cũng từ ngày 01/3/2016, cả hai địa chỉ cũ không còn hoạt động.

Tạp chí Kiểm sát trân trọng thông báo và đề nghị Tổ tuyên truyền các đơn vị chỉ đạo bộ phận quản trị trang tin của đơn vị mình đặt lại banner và đường link tới Phiên bản điện tử mới của Tạp chí Kiểm sát với địa chỉ www.kiemsat.vn; đồng thời tiếp tục phối hợp với Tạp chí Kiểm sát thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Trân trọng cảm ơn !

 

Nơi nhận:

TỔNG BIÊN TẬP

- Như trên;

 

- Đ/c Phàn, Phó Viện trưởng (để b/c);

 

- L­ưu VT, Phòng TT.

 
   
   
   
 

Nguyễn Như Hùng