Xác đnh thiếu quan h tranh chp, đưa thiếu người vào tham gia t tng, vi phm din tích trách tha ti thiu, nhưng cp sơ thm vn công nhn hp đng nên phi hy án đ gii quyết li.

Ngày 17-11, TAND tnh Bến Tre x phúc thm v tranh chp hp đng chuyn nhượng quyn s đt gia anh Tr. vi ông C. Tòa tuyên chp nhn kháng ngh ca VKSND tnh Bến Tre, hy bn án ca TAND huyn Thnh Phú. Lý do, Tòa này xác đnh quan h tranh chp còn thiếu sót, đưa thiếu người vào tham gia t tng, không đ din tích trách tha ti thiu theo quy đnh, nhưng li tuyên công nhn hp đng chuyn nhượng quyn s dng đt là gii quyết chưa toàn din.

Theo ni dung tranh chp, vào ngày 22/10/2016, ông C. làm hp đng viết tay chuyn nhượng cho anh Tr. phn đt ngang 6,5m, dài 35m, đo đc thc tế 227,5m2 vi giá 160 triu đng. Anh Tr. đưa trước 110 triu đng, 50 triu đng còn li s tr vào tháng 4-2017, do s đ ông C. còn đang thế chp vay ngân hàng.

Sau khi làm hp đng mt tháng thì anh Tr. tiến hành ct nhà trên phn đt chuyn nhượng. Sut thi gian anh Tr. xây dng nhà, ông C. không h tranh chp. Khi ly s t ngân hàng ra, ông C. cũng không chu làm th tc trách s cho anh Tr. nên anh khi kin yêu cu Tòa án gii quyết, công nhn hp đng chuyn nhượng trên và anh s tr 50 triu còn li cho ông C.

Còn theo ông C. trình bày, lý do ông không chu trách s cho anh Tr. là do ông phát hin anh Tr. xây nhà ln đt sang phn đt còn li ca ông là 0,5m. Lúc hòa gii ti y ban xã, anh Tr. cũng tha nhn có ln đt và đng ý tr tin theo tha thun vi 1m ngang là 100 triu đng. Ông C. có phn t, yêu cu anh Tr. phi di di nhà tr li đt cho ông và ông s tr li 110 triu đng.

Theo kháng ngh ca VKS, lý do ông C. không đng ý tiếp tc thc hin hp đng vì ông cho rng anh Tr. đã ct nhà ln sang phn đt ca ông, nên ngoài quan h tranh chp hp đng chuyn nhượng quyn s đt thì còn có quan h là tranh chp quyn s dng đt.

Quá trình xem xét thm đnh ti ch, các bên không thng nht được v trí phn đt ông C. chuyn nhượng cho anh Tr., do giáp vi phn đt mà anh Tr. nhn chuyn nhượng là đt ca mt người khác là ông Đ.

Theo trình bày ca ông Đ., năm 2016, ông có nhn chuyn nhượng ca ông C. phn đt ngang 5m, dài 35m, nhưng khi xung ranh là 5,2m. L ra khi gii quyết v án, Tòa phi đưa ông Đ. vào tham gia t tng vi tư cách là người có quyn li và nghĩa v liên quan đ xác đnh v trí ranh đt gia các bên.

Ngoài ra, cp sơ thm công nhn hp đng trên ch vi din tích 227,5m2 là vi phm điu cm v din tích trách tha ti thiu đi vi đt nông nghip ti xã là 500m2.

Do tòa sơ thm còn nhiu thiếu sót, cp phúc thm không th khc phc được nên cn thiết phi hy án đ gii quyết li cho phù hp.

PHÒNG 9 – Viện KSND tỉnh Bến Tre