Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Qua công tác kiểm sát trực tiếp Chi cục THADS các huyện Giồng Trôm, Ba Tri và Thạnh Phú, Viện KSND tỉnh Bến Tre ghi nhận: Số việc án được Cơ quan THADS tổ chức thi hành tăng hàng năm, hồ sơ thi hành án thể hiện đầy đủ theo nội dung bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cơ bản đúng theo trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật THADS. Tuy nhiên, phần lớn trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên không thiết lập hồ sơ theo trình tự quy định của pháp luật THADS (không đánh bút lục hoặc đánh số bút lục không đầy đủ; chưa thiết lập danh mục tài liệu; biên bản tống đạt các quyết định, thông báo, các biên bản xác minh điều kiện thi hành án, biên bản giải quyết việc án, biên bản xác minh không gạch chéo vào phần còn trống của văn bản…). vi phạm quy định tại Điều 30 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/12/2016 hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS.

Điều 30 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/12/2016 hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS quy định:

”Điều 30. Lập và bảo quản hồ sơ thi hành án

1. Lập hồ sơ thi hành án

a) Chấp hành viên lập hồ sơ thi hành án theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Hồ sơ thi hành án, gồm: Bản án, quyết định; các biên bản bàn giao, xử lý vật chứng, tài sản đã kê biên, tạm giữ; biên bản xác minh, biên bản giải quyết việc thi hành án; giấy báo; giấy triệu tập; giấy mời; các đơn yêu cầu, khiếu nại về thi hành án; các biên lai, phiếu thu, phiếu chi; các tài liệu liên quan đến việc xử lý tài sản để thi hành án; các công văn, giấy tờ của cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án, như: Công văn xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án; công văn trao đổi với cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thi hành án; công văn yêu cầu chuyển tiền, tang vật còn thiếu hoặc chưa chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự; các giấy tờ, tài liệu liên quan khác (nếu có).

b) Hồ sơ thi hành án phải có bìa in theo mẫu thống nhất hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư này.

Chấp hành viên có trách nhiệm ghi đầy đủ, chi tiết nội dung các mục đã in trên bìa hồ sơ.

...

c) Các tài liệu có trong hồ sơ thi hành án phải được sắp xếp cẩn thận, đánh số bút lục và liệt kê đầy đủ vào bảng danh mục in trên bìa hồ sơ thi hành án.

Chấp hành viên phải liệt kê và sắp xếp tài liệu theo thứ tự bắt đầu từ bút lục s 01 cho đến bút lục cuối cùng.

...

2. Thứ tự đánh số bút lục và sắp xếp tài liệu trong hồ sơ thi hành án

a) Các bút lục được đánh số theo phương pháp tịnh tiến về số và thứ tự từng tờ tài liệu có trong hồ sơ. Bút lục được đánh số một lần. Số bút lục được đánh vào góc phải, phía trên, mặt trước của từng tờ tài liệu. Mỗi tờ tài liệu được đánh một số bút lục (riêng quyết định thi hành án, bản án, quyết định chỉ đánh một bút lục; trường hợp có nhiều bản án, quyết định thì mỗi bản án, quyết định đánh một số bút lục). Việc đánh số bút lục được thực hiện ngay sau khi thiết lập hoặc tiếp nhận tài liệu, theo trình tự thời gian tiếp nhận. Trường hợp tại một thời điểm tiếp nhận nhiều tài liệu thì đánh số bút lục theo thứ tự thời gian ban hành tài liệu.

b) Tài liệu trong hồ sơ được xếp theo thứ tự sau:

Đối với việc thi hành án chủ động: Tài liệu thứ nhất là quyết định thi hành án; tài liệu thứ hai là bản án, quyết định mà cơ quan thi hành án dân sự đưa ra thi hành.

Đối với việc thi hành án theo yêu cầu: tài liệu thứ nhất là quyết định thi hành án; tài liệu thứ hai là tài liệu về việc yêu cầu thi hành án; tài liệu thứ ba là bản án, quyết định mà cơ quan thi hành án dân sự đưa ra thi hành.

Các tài liệu tiếp theo (nếu có) được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới theo thời điểm cơ quan thi hành án có được tài liệu.

…”

Những vấn đề cần lưu ý: Đây là vi phạm của các Chi cục THADS cấp huyện có tính chất phổ biến, kéo dài. Việc hồ sơ không thiết lập danh mục tài liệu, không đánh số bút lục hoặc đánh bút lục không đầy đủ, không theo trình tự thời gian; các biên bản được thiết lập trong quá trình tổ chức thi hành việc án không gạch chéo vào phần còn trống của biên bản có nguy cơ hiện hữu như mất mát, hư hỏng hoặc thay đổi nội dung các tài liệu có trong hồ sơ dẫn đến làm sai lệch hồ sơ việc án, gây khó khăn trong công tác kiểm tra nội bộ của ngành thi hành án, của Cơ quan có thẩm quyền và gây khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Vì vậy, Kiểm sát viên, cán bộ làm nhiệm vụ kiểm sát THADS cần chú trọng kiểm sát nội dung này, ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS cùng cấp khắc phục vi phạm (nếu có) và để phòng ngừa chung.

Huỳnh Nhung – P11 VKSND tỉnh Bến Tre