Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Trong t tng dân s, vic xác định quan h pháp lut mà các bên đương s tranh chp có ý nghĩa quan trng trong vic áp dng pháp lut ni dung để gii quyết yêu cu ca đương s. Vic xác định mt quan h pháp lut tranh chp nào đó, cn phi da vào yêu cu ca đương s và quy định ca pháp lut điu chnh quan h xã hi mà đương s tham gia. Trên thc tế, do quan h pháp lut đa dng, tn ti đan xen nhau nên vic xác định quan h pháp lut tranh chp da vào yêu cu ca người khi kin không h d dàng. Trong bài viết này, tác gi xin nêu lên vướng mc, khó khăn trong vic xác định quan h pháp lut tranh chp qua mt trường hp c th.

Ni dung v vic như sau:

Theo ni dung khi kin ca v chng ông A, bà C: Vào ngày 13/7/2018, ông Trn Thanh S có nhn ca v chng ông A, bà C s tin 90 triu đồng để ông S giao cho 06 ngư ph (mi ngư ph mượn 15 triu đồng), vic nhn tin này thì ông S có làm biên nhn, trong biên nhn có nêu “các ngư ph tôi đi trn chuyến khi ghe vô bn tôi mi vô. Nếu có gian ti vô tôi chu trách nhim”.

Sau đó 06 ngư ph ca ông S có theo ghe ca ông A, bà C ra bin nhưng không li ghe để hot động đánh bt thy hi sn mà theo ghe đực cũng ca ông A, bà C để vào đất lin. Khi ghe vào đến Trm Biên phòng Ca Đại, ông A, bà C có kêu ông S đến để nhn 06 ngư ph, người ca ông S đã giao.

Ông A, bà C khi kin có yêu cu ông S phi tr li s tin 90 triu đồng vì lý do 06 ngư ph nêu trên không thc hin đúng cam kết theo t biên nhn ngày 13/7/2018 mà ông S đã cam kết.

Đối vi yêu cu khi kin ca ông A, bà C, có 02 quan đim khác nhau v vic xác định quan h pháp lut tranh chp. C th như sau:

Quan đim th nht cho rng, quan h pháp lut tranh chp là “tranh chp hp đồng dch v”, bi l: Ông S nhn tin ngày 13/7/2018 và có ký biên nhn, trong biên nhn ông S cam kết: “Các ngư ph tôi đi trn chuyến khi ghe vô bn tôi mi vô. Nếu có gian ti vô tôi chu trách nhim”, do đó gia ông A, bà C vi ông S đã có s tha thun vi nhau, theo đó ông S là bên cung ng dch v thc hin công vic để 06 ngư ph đi đánh bt thy sn trên tàu ca ông A, bà C (bên s dng dch v) và ông A, bà C đã có tr tin cho ông S vi s tin 90 triu đồng.

Quan đim th hai, cũng là quan đim ca tác gi cho rng, quan h pháp lut tranh chp trong trường hp này ch đơn thun là “tranh chp đòi li tài sn”, bi l:

1. Theo quy định ti Điu 513 B lut Dân s: “Hp đồng dch v là s tha thun gia các bên, theo đó bên cung ng dch v thc hin công vic cho bên s dng dch v, bên s dng dch v phi tr tin dch v cho bên cung ng dch v” và theo khon 9 Điu 3 Lut Thương mi: “Cung ng dch v là hot động thương mi, theo đó mt bên (sau đây gi là bên cung ng dch v) có nghĩa v thc hin dch v cho mt bên khác và nhn thanh toán; bên s dng dch v (sau đây gi là khách hàng) có nghĩa v thanh toán cho bên cung ng dch v và s dng dch v theo tha thun”; theo Lut Thương mi thì ch th ca hp đồng dch v là các thương nhân, khon 1 Điu 6 Lut Thương mi quy định: “Thương nhân bao gm t chc kinh tế được thành lp hp pháp, cá nhân hot động thương mi mt cách độc lp, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”, trong trường hp trên ông S không có đăng ký kinh doanh nên không đủ điu kin để là ch th ca hp đồng dch v. S tha thun ca ông S vi v chng ông A, bà C không tha mãn điu kin ca quan h pháp lut v hp đồng dch v.

2. Vic v chng ông A, bà C khi kin yêu cu ông S tr li s tin 90 triu đồng theo biên nhn ngày 13/7/2018, biên nhn này ông S ký xác nhn có nhn s tin 90 triu đồng là cơ s để ông A, bà C đòi li tài sn đã giao cho ông S.

Như vy, trong tình hung trên, tôi cho rng quan đim th hai xác định quan h pháp lut tranh chp là “Tranh chp đòi li tài sn” phù hp vi quy định ca pháp lut.

Rt mong các đồng chí, đồng nghip cùng trao đổi để vic áp dng pháp lut được thng nht trong thc tin./.

Bùi Quc Vit - Vin KSND huyn Bình Đại

Tạo mới bình luận

Mã bảo mật
Làm mới