1. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức theo Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân;

- Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong Ngành;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

- Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

- Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ kiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Bến Tre;

- Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

2. Cơ cấu, tổ chức

-Tổng số biên chế của đơn vị là 05 đồng chí;

-Chánh Thanh tra: Đ/c Nguyễn Thành Lâm;

-Phó Chánh Thanh tra: Đ/c Lê Hoài Phong.

3. Thông tin liên hệ:(0275) 3.828.588