1. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức theo Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân;

- Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong Ngành;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

2. Cơ cấu, tổ chức

-Tổng số biên chế của đơn vị là 03 đồng chí;

-Chánh Thanh tra: Đ/c Nguyễn Văn Điền;

-Phó Chánh Thanh tra: Đ/c Trần Thị Cẩm Vân.

3. Thông tin liên hệ:(0275) 3.828.588